Noorteseire käsitleb 2011. aastal Eesti noorte osalemist noorsootöös. Täpsemalt analüüsitakse küsitluse teel kogutud andmete põhjal 10–26-aastaste noorte osalemist noorsootöös.

Noored osalevad aktiivselt noorsootöötegevustes. Vaid 10% noortest ei osalenud üheski tegevuses, samas kui 50% 10-18-aastasi on osalenud rohkem kui kolmes tegevuses.

Joonis 1. Noorte jagunemine noorsootöös osalemise aktiivsuse järgi viimasel kolmel aastal, %

Enim osaletakse huvitegevuses, mille seas domineerivad sport, kunst ja muusika. Samas tegeletakse vähe tehnika, loodusteaduste ja ettevõtlusega, kuna selleks on piiratud võimalused nii vahendite kui ka juhendajate puuduse tõttu. Riigis, kus väärtustatakse teadmistepõhist majandust ja innovatsiooni, võiks nende valdkondadega tegelejaid olla enam. Selleks, et noori nende alade juurde tuua, oleks vaja senisest enam regulaarseid huvitegevusi senise peamiselt projektipõhise lähenemise kõrval.

NSA11_ptk3_j9

Joonis 2. Eri koduse keelega noorte jagunemine peamise huvitegevuse järgi, % huvitegevusega tegelejatest

Üks peamisi noorsootööst kõrvale jäämise põhjusi on noorte ja nende vanemate hinnangul teabe ja sobiva tegevuse puudumine. Teabe puuduse probleemi aitab ületada info- ja selgitustöö noortele sobivate infoallikate, näiteks nn noorelt noorele teavitamise kaudu.

8% vanematest ei saa oma lastele tasulistes tegevustes osalemist lubada. Majanduslike takistuste leevendamisel oleks vajalik sihtgrupi või juhtumipõhine lähenemine, et aidata kehvemal sotsiaalmajanduslikul järjel perede lapsi.

NSA11_ptk5_j10

Joonis 3. Kas teie perekonna majanduslik olukord võimaldab tagada osalemise noortele mõeldud juhendatud tegevustes vastavalt lapse soovile?

Kokkuvõttes on Eesti noortel piisavalt võimalusi noorsootöös osaleda. Samas tekib küsimus, kuivõrd peegeldavad noortele pakutavad võimalused noorte või ühiskonna vajadusi ja huve. Noorsootöö eesmärgid on tarvis senisest tugevamalt siduda teiste demokraatlike ja kaasaegsete heaoluühiskonna arengu jaoks kesksete valdkondadega nagu haridus- ja tööhõivepoliitika, kodanikuaktiivsus ja osalus.

Nooruses valitud huvitegevus kandub edasi ka täiskasvanuikka. Kui soovime aktiivsemaid ja loomingulisemaid kodanikke, tuleb soodustada noorte osalemist noorsootöös. Rohkem peab looma noortele võimalusi tehnika, loodusteaduste ja ettevõtlusega tegelemiseks, kuna Eestis väärtustatakse teadmistepõhist majandust ja innovatsiooni. Võimaluste avardamiseks on vaja riigi ja kohaliku omavalitsuse tuge. Samuti aitaks olukorda parandamisele kaasa huviringide juhendajatena näiteks vastavate teadmistega lapsevanemate või ettevõtjate kaasamine.

Vaata ka

Aastakonverentsi kokkuvõtte ja slaidid leiate siit.