Eesti oli esimene riik maailmas, kes töötas välja ja avaldas 2016. aastal nutika noorsootöö (ing k smart youth work) riikliku kontseptsiooni, et tagada tehnoloogiliste muutuste ja digiarengu tingimustes noortevaldkonna järjepidev innovatsioon ja valmisolek pakkuda nüüdisaegseid lahendusi. Nutikas noorsootöö on vajalik, et mitmekesistada nii noorsootöö sisu kui seda, kuidas noorsootöö teenuseid pakutakse ning tegevusi läbi viiakse. Varasemad uuringud on samas näidanud, et Eesti noortevaldkonnal on küll kõrge valmisolek ja ühtlasi ka motivatsioon digimuutustega kohaneda ja uudseid tegevusi/teenuseid pakkuda, kuid võimekus (ei vajalike vahendite olemasolu ega ka pädevuste mõttes) nutikate lahenduste rakendamiseks ei ole alati veel sama kaugele jõudnud. 

Selleks, et nutika noorsootöö edasine areng Eestis oleks tagatud ja inspiratsiooni nutikate ning innovatiivsete lahenduste rakendamiseks jaguks, on oluline uurida, mida teevad teised riigid ning millised on parimad nutika noorsootöö praktikad, millest õppida ning mida vähemal või rohkemal määral siinsele kontekstile kohandades saaks rakendama asuda ka Eestis. Niisiis oli selle uuringu eesmärk anda ülevaade välisriikides (valimisse kuuluvad Soome, Norra, Iirimaa ja Saksamaa) kasutusel olevatest headest digitaalse noorsootöö lahendustest ehk parimatest praktikatest, analüüsida välisriikide praktikate rakendatavust Eestis ning teha poliitikasoovitusi tagamaks nutika noorsootöö edasine areng Eesti kontekstis. 

Uuring põhineb kvalitatiivsetel andmekogumis- ja analüüsimeetoditel. Nii Eesti nutika noorsootöö korralduse kohta taustainfo saamiseks kui välisriikide digitaalse noorsootöö korralduse ja parimate praktikate kohta info kogumiseks kasutasime dokumendianalüüsi, kirjanduse ülevaate koostamist ning eksperdiintervjuusid. 

Uuringu tellis Haridus- ja Noorteamet toetusmeetme „Nutikad lahendused noorsootöös“ raames, mida rahastatakse sotsiaalministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava, Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra kaasrahastatud projekti „Noortevaldkonna digihüpe“ raames.