Eesti oli esimene riik maailmas, kes töötas välja ja avaldas 2016.aastal nutika noorsootöö (ing k smart youth work) riikliku kontseptsiooni, et tagada tehnoloogiliste muutuste ja digiarengu tingimustes noortevaldkonna järjepidev innovatsioon ja valmisolek pakkuda nüüdisaegseid lahendusi. Nutika noorsootöö näol on tegemist laiema kontseptsiooniga, mis lähtub oma tegevustes noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtetest ning üldeesmärgist ja toetab nende saavutamist. Nutikas noorsootöö on nüüdisaegses maailmas vajalik, et mitmekesistada nii noorsootöö sisu kui seda, kuidas noorsootöö teenuseid pakutakse ning tegevusi läbi viiakse.

Uuringu „Nutika noorsootöö alaste välismaiste parimate praktikate rakendatavus Eestis“ eesmärk on anda võrdlev ülevaade viies riigis kasutuses olevast nutika noorsootöö lahendustest, analüüsida välisriikide praktikate rakendatavust Eestis ning teha poliitikasoovitusi tagamaks nutika noorsootöö teenuse edasine areng Eesti kontekstis. Selleks viime lisaks dokumendianalüüsile läbi mitmeid intervjuusid nii noorsootöö poliitikakujundajate kui ka praktikutega ning uurime ühiselt koos Eesti noorsootöömaastikul tegutsejatega, missuguseid välismaiseid praktikaid võiks Eestis kasutusele võtta ning miks ja kuidas seda teha. Projekti tulemusena valmib lõpparuanne, kus on kirjeldatud Eesti, Soome, Norra, Saksamaa ja Iirimaa nutika noorsootöö institutsionaalne korraldus, millele järgneb välisriikide parimate praktikate kaardistus ja analüüs nende rakendatavusest Eestis. Lisaks koondame olulisemad tulemused ka projekti lühikokkuvõttesse.

Projekt valmib Haridus- ja Noorteameti tellimusel. Tegevusi viiakse ellu toetusmeetme „Nutikad lahendused noorsootöös“ raames, mida rahastatakse sotsiaalministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava, Euroopa majanduspiirkonna ja Norra kaasrahastatud projekti „Noortevaldkonna digihüpe“ raames.