Infoseminaridel tutvustatakse noorte seiresüsteemi ja selle seniseid tulemusi ning arutletakse, kuidas saaks noorteseire paremini kaasa aidata erinevates Eesti piirkondades noortepoliitika arendamisele. Esimesed  seminarid toimuvad 23. novembril Põltsamaal ja 29. novembril Tallinnas.

Teadmiste väärtustamine ja põhjalik planeerimine on kujunemas normiks kõikides poliitikavaldkondades. Noortepoliitikas toetab teadmistepõhist poliitikakujundamist 2010. aastal ellu kutsutud noorte eluolu seiresüsteem.

Noorteseire pakub meile paremat ülevaade sellest, mida meie noored vajavad, milline on nende olukord teiste ühiskonnaliikmetega võrreldes, millised probleemid ja väljakutsed meie noorte ees seisavad. Noorteseire raames on välja arendatud indikaatorite andmebaas, koondatud noorteteemalisi uuringuid, avaldatud noorteseire aastaraamatuid, korraldatud mitmeid avalikke arutelusid noortega seonduvatel teemadel, jagatud parimaid praktikaid.

Seminaril tutvustataksegi noorteseire seniseid tulemusi. Eesti Noorsootöö Keskuse esindaja annab ülevaate noorteseire taustast ja selle eesmärgist ning tutvustab algavat uue strateegia väljatöötamise protsessi. Osapooltega arutatakse üheskoos selle üle, kuidas noorteseire võiks edasi areneda, millist infot oleks noorte eluolu kohta veel vaja ja kuidas seda võiks koguda.

Seiresüsteemi arendamise ja rakendamisega seotud tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu “Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seaduse” ja programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” alusel.