Mida Teeme

Miks töötada Praxisega

  1. Usaldusväärne organisatsioon – oleme paindlik, kohanemisvõimeline ja sõltumatu mõttekoda.
  2. Lahendusele suunatud– meil on teemadele praktiline, tulevikkuvaatav ja terviklik vaade.
  3. Mitmekülgne ja motiveeritud – 30 erineva valdkonna asjatundjat saavutavad kvaliteetseid ja edasiviivaid tulemusi.
  4. Lai koostöövõrgustik – meid iseloomustavad süsteemselt arendatud partnerlussuhted nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Valik meie töömeetoditest

Ikoon

Seire ja monitoorimine

Valdkondliku arengu ja poliitika rakendamise süstemaatilise vaatluse abil jälgime ajas tehtud muudatusi. Seire abil mõistame nende põhjuseid ning selgitame tagajärgi.

Ikoon

Mõju hindamine

Kuidas saavad eesmärkidest tulemused? Uurime, millised mehhanismid ja mil määral töötavad ning millised ei tööta teatud poliitika rakendamisel.

Ikoon

Kulu-tuluanalüüsid

Majandusliku kasu hindamise põhivahendi kaudu anname ülevaate poliitika rahasse arvestatud mõjus. Aitame teha otstarbekaima otsuse.

Ikoon

Modelleerimine

Matemaatiliste ja ökonomeetriliste mudelite abil leiame, mõistame ja hindame seoseid oluliste poliitmeetmete vahel, näiteks on selleks maksumuutuste ja toetuste mõju.

Ikoon

Prognoosimine

Erialateadmisi ja teadaolevaid trende kasutades hindame tulevikumudelite koostamisel praeguste otsuste pikaajalist mõju ning näeme ette võimalikke probleeme.

Ikoon

Juhtumianalüüsid

Poliitika tegemiseks tuleb mõista, kuidas mõni programm, organisatsioon või inimrühm toimib. Näiteid uurides saame aru, millest tuleneb edu ja millest probleemid.

Ikoon

Küsitlused

Küsitlus aitab koguda teavet nii tuhandelt vastajalt kui ka spetsiifiliselt rühmalt. Küsitlus- ja analüüsitehnikaid kombineerides leiame põhjuste ja tagajärgede vahel seosed.

Ikoon

Arenguvajaduste analüüsid

Enne koolituse elluviimist tuleb mõista, miks ja kelle on areng vajalik. Aitame süsteemselt välja selgitada töötajate arendusvajadusi eelkõige meie tegevusvaldkondades.

Ikoon

Koolitused

Eriprogrammide ja n-ö rätsepatööna valmivad koolitused viivad uuringute käigus saadud süvateadmised praktikasse ning arendavad osalejate oskusi.

Ikoon

Nõustamine

Aitame leida keerulistele probleemidele toimivaid lahendusi. Anname nõu, kuidas analüütilist teadmist mõtestada ja oma organisatsioonis rakendada.

Ikoon

Arutelude juhtimine

Aitame kavandada mitut osapoolt hõlmavaid arutelusid. Abistame arutelude juhtimisel ja tulemuste kokkuvõtmisel. Anname nõu kaasavate protsesside korraldamise kohta.

Ikoon

Mõttehommikud

Tutvustame oma valminud analüüse, toome kokku huvitatud osapooled ja toetame arutelu teket. Põhjalikult ettevalmistatud seminari väärtus ongi arutelu otsustuskohtade üle.

Kellega töötame

Ministeeriumid
Omavalitsused
Haridusasutused
Kodanikualgatused
Rahvusvahelised organisatsioonid
Erialaliidud
Meedia
Ärksad inimesed

Võtke meiega ühendust

või saatke kiri

praxis@praxis.ee