Homme Tallinnas toimuval Noorteseire konverentsil otsitakse lahendusi Eesti ühiskonnas tõsiseks probleemiks kujunenud noorte tööpuuduse ja noorte tööturule sisenemisega seotud teemadele. Diskussioonis osalevad Riigikogu liikmed, Haridus- ja Teadusministeeriumi tippametnikud, teadlased ja noorsootööspetsialistid.

Konverentsil esitletav Noorteseire aastaraamat annab põhjaliku ülevaate noorte toimetulekust tööturul. Kogumiku koostanud analüütikud ja teadlased rõhutavad, et noorena töötuks jäämine mõjutab oluliselt inimese tulevikuväljavaateid ning töötuse risk suureneb ka tema edasises elus. Ennekõike on oluline tagada, et noortel oleks tööturule sisenemisel piisav erialane ettevalmistus.

Noorteseire kogumiku üks autoreist Tartu Ülikooli makroökonoomika professor Raul Eamets tõdeb, et “Nii meie uuringud kui ka kohtumised ettevõtjatega on kinnitanud, et õpiaegne praktika on tudengi seisukohast tulevase töökoha valikul väga oluline ja teisalt aitab see ettevõttel testida potentsiaalsete töötajate sobivust uutele töökohtadele”. Eametsa sõnul vähendab täiskohaga töötamine õpingute ajal kindlasti tudengite võimet õppeprogrammi omandada. “Aga eks tuleb aru anda, et valdav osa tudengites on sunnitud töötama õpingute ajal, selleks, et majanduslikult toime tulla”.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe rõhutab samuti, et parima lähtekoha tööturul annab noorele korralik haridus. Lepajõe hindab kõrgelt ka karjäärinõustamist: “Noorte arengut toetab viimastel aastatel tublisti arenenud karjäärinõustamine ja riiklikusse õppekavasse lülitatud karjääriõpe. Noore tööle asumisel omandavad võtmetähenduse ka mitteformaalsest õpikeskkonnast saadud teadmised ja oskused, kogemus olla kaasatud ja osalev. On rõõm tõdeda, et riigil on neis valdkondades palju tegusaid partnereid.”

Noorsootöö rolli noorte tööturuvalmiduse tagamisel rõhutab ka Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer: “Noorsootöö on mitteformaalse õppimise protsess, mis selgelt toetab noorte konkurentsivõime arengut ning pakub tõhusad vahendid noorte töötuse probleemi leevendamiseks. Kuna noorsootöö pakub noorele hulgaliselt teadmisi ja kogemusi sh läbi noorte omaalgatuslike projektide, vabatahtlikus tegevuses osalemise ja õpilasfirmade asutamise, aitab noorte tööhõivevalmiduse kujunemisele kindlasti kaasa.”

Töötuse määr on tõusnud hüppeliselt, viies Eesti kogu Euroopa suurima noorte töötuse määraga riikide sekka ning tuues kaasa ka pikaajalise töötuse kasvu. Viimastel aastatel on kasvanud just nende noorte osakaal, kes ei osale ei haridussüsteemis ega ole hõivatud tööturul. 2010. aastal oli Eestis keskmiselt 23 400 töötut 15–24-aastast noort. Selle põhjuseks on nii majanduskriisi tagajärjel toimunud üldine hõive langus kui ka nn laulva revolutsiooni aegse beebibuumi ajal sündinute tööturule sisenemine. Kuna tööandjad panevad rõhku kogemuse ja erialase ettevalmistusega töötajatele, on noorte tööturule sisenemine kujunenud tõsiseks probleemiks. Lausa 39% töötutest noortest on kas värsked koolilõpetajad, varasema töökogemuseta või õpingute katkestajad.

Praxise korraldatav konverents “Noored ja tööturg” toimub 20. aprillil kell 10.30-15.30 Nordic Hotel Forumis. Ajakavaga saab tutvuda siin. Noorteseire aastaraamat on kättesaadav kolmapäeval alates kella 12.00-st Noorteseire kodulehel.

Noorteseire aastaraamatu väljaandmist ja konverentsi korraldamist toetatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames. Programmi rahastatakse  Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse perioodi 2007-2013 vahenditest.