Täna avab haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm Tallinnas rahvusraamatukogus peetava noorteseire aastakonverentsi, mille raames tutvustatakse kolmandat noorteseire aastaraamatut.

Sellel aastal on aastaraamatus peatähelepanu pööratud noorte osalemisele noorsootöös ning see on ka aastakonverentsi peateema. Noorteseire aastaraamatu analüüsi kohaselt võib noorsootöö olla üheks lahenduseks noorte tööpuuduse leevendamisel, teatas haridus- ja teadusministeerium.

Peamisteks põhjusteks, miks noored tahavad noorsootöös osaleda, on vajadus kuhugi kuuluda ning soov end teostada. Selle teadmise taustal on võimalik läbi noorsootöö ka kõrvalejäänud noored välja otsida, noorsootöösse kaasata ning selle kaudu aidata tööturule või haridusse.

„Rõõmustavana võib märkida, et praktiliselt kõik noored on kokku puutunud noorsootööga,“ ütles haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm. „Noored osalevad aktiivselt erinevates huvitegevustes, samas on tagasihoidlik nende noorte osa, kes tegutsevad neilt endilt suuremat aktiivsust ja algatusvõimet nõudvates valdkondades, nagu näiteks noorteühingud.“

Aastaraamatul on kaks peamist eesmärki. Esiteks koguda ja analüüsida Eesti noorte olukorda peamistes noortepoliitika valdkondades ning selle kaudu toetada lõimitud noortepoliitika arengut. Teiseks aitab kogumik varustada noortepoliitika otsustajaid kompaktse teabega edasiste otsuste tegemiseks.

Aastaraamatus kajastatud teemad ja valdkonnad on olulised noortepoliitika arendamise seisukohalt, need käsitlevad tööturu olukorda, noorte üleminekuid, kaasatust noorsootöösse, vaba aja kasutust, tervist, ülddemograafilist olukorda ja selle mõju jpm.

Noorteseire aastakonverents, kus osalevad nii noorsootöötajate, ettevõtjate, lapsevanemate kui ka noorte esindajad, võtab kokku noorsootöö senise panuse ning ühiskonna ootused noorsootööle. Täpsemalt võetakse kõne alla formaalharidussüsteem, noorsootöö roll sotsiaalse tõrjutuse ennetamisel ja vähendamisel, noorsootöö võimalused suurendada noorte tööturuvalmidust.

Noorteseire aastaraamat valmis Euroopa sotsiaalfondi kaasrahastatava riikliku programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames. Kogumiku tellija ja levitaja on Eesti Noorsootöö Keskus, koostajaks poliitikauuringute keskus Praxis. Noorteseire aastaraamat on elektroonilisel kujul kättesaadav aadressil www.noorteseire.ee.

Allikas: Noorteseire aastaraamat: noorsootöö võib aidata tööpuudust leevendada, Delfi