Äsjavalminud noorteseire poliitikaülevaatest selgub, et Eesti noored ei ole mitte üksnes silmapistvate õpitulemustega, vaid on ka aktiivsed noorsootöös osalejad. 10-26-aastastest noortest osaleb koguni 91% huvihariduses, noortelaagrites või malevates, käib noortekeskustes, lööb kaasa noorteühingutes, noorteprojektides või tegutseb vabatahtlikuna. Kõige enam tegelevad noored spordiga – 30% noortest käib trennis üle kolme korra nädalas. Populaarsuselt järgmised huvivaldkonnad on laulmine, kunst ja käsitöö.

“Selline tegevuste jaotus ei pruugi alati peegeldada noorte huvisid, vaid pigem olemasolevaid võimalusi,” nendib Noorteseire projektijuht Katrin Pihor ning rõhutab, et noortele sobivaimate võimaluste arendamiseks peame ennekõike teadma, mida noored noorsootööst ootavad, miks nad üht või teist tegevust eelistavad.

“Me ei saa sundida noori kunstiringi, kui nad eelistavad robootikat, kuid me ei saa pakkuda üle Eesti igas paigas igale noorele huvipakkuvat tegevust — see ei oleks finantsiliselt mõeldav. Seega tuleb leida parim kompromiss noorte huvide ja noorsootöös osalemise võimaluste vahel.”

Küsitluses osalenud noorte hinnangul mõjutab nende osalemist noorsootöös ennekõike aspekt, kas tegevus neile meeldib ja kas tegevuses saab osaleda koos sõpradega. Täiskasvanute, nii õpetajate kui ka vanemate rolli huvitegevuse valikul hindavad noored pigem väheseks.

Ülevaate ühe koostaja, noorsootöö eksperdi Marti Taru sõnul omandab noor noorsootöös osaledes erinevaid kogemusi ja oskusi, mis aitavad tal näha ümbritseva ühiskonna mitmekesisust, teha oma elus kaalutletumaid valikud. “Teisalt saab noor noorsootöös osaledes rakendada ja arendada oma “tehatahtmist”, algatusvõimet ja saada positiivseid kogemusi, mis aitavad samuti kaasa tegusa inimese kasvamisele,” lisab Taru.

Küsitluse tulemused näitavad, et üllatavalt kõrge on ka noorte vaba­tahtlikus tegevuses osalemise määr: 48%-53% eri vanusrühmade lõikes. “Noosrootöös osalemise mustreid vaadates ilmneb, et iseseisvat tegutsemist, proovile­panekut ja enesemääratlemist nõudvates tegevustes nagu noorteühingud või vabatahtlik tegevus osalemise osakaal kasvab ootuspäraselt just vanemates vanuse­rühmades,” tõdeb Taru.

Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja Eesti Noorsootöö Keskusega koostöös korraldatud küsitluses osales pea 7400 Eesti noort vanuses 10-26 ning küsitluse põhiteemaks olid noorsootöös osalemise mustrid ja seda selgitavad taustategurid. Ülevaade toob välja küsitluse esmased tulemused: kui suur osa noortest osaleb noorsootöö eri tegevustes? Kui sageli ja millistes huviringides noored põhiliselt osalevad? Millega tegelevad noored noortekeskustes? Kui palju noori osaleb vabatahtlikes tegevustes? Miks noored noorsootöös osalevad ja mida see osalemine neile on andnud?

Allikas: Küsitlus: Eesti noorte meelisharrastus on sport, Delfi