25. jaanuaril 2013 korraldab Praxis koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega järjekordse noorteseire mõttehommiku “NEET noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi?” Mõttehommik toimub 25. jaanuaril 2012 kell 10.00-14.00 Tallinnas, Haridus- ja teadusministeeriumi suures saalis, Tõnismägi 11. Mõttehommiku järgselt kutsub Eesti Noorostöö Keskus kõiki partnereid enda juurde soolaleivale.

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) hiljutise uurimuse kohaselt ei tööta ega õpi ligi kuuendik 15-29-aastastest Eestis elavatest noortest (Eurofound 2012). Absoluutarvudes hinnatuna on Eestis selliseid noori enam kui 40 000. See ei ole aga sugugi homogeenne rühm.

NEET-noored on erineva staatuse, kogemuste ja hoiakutega isikud. Nende seas on nii pikaajalisi töötuid, mitteametlike juhutööde tegijaid, väikeste lastega noori emasid, ohtliku eluviisiga õigusrikkujaid kui ka liikumis- või vaimupuudega isikuid ja lihtsalt eluseiklejaid. Neid kõiki ühendab lisaks vanusele vaid fakt, et nad (hetkel) ei õpi ega tööta. Nende noorte kõrvalejäämine haridus- ja tööturusüsteemist on tõsine ühiskondlik probleem, millel on kaugeleulatuvad tagajärjed. See on selge noorte potentsiaali raiskamine, mis mõjutab nii ühiskonna majanduslikku kui sotsiaalset arengut.

Miks NEET noored tekivad ja kuidas selliseid noori aidata? Millist abi saab pakkuda noorsootöö kaudu? Nendel teemadel arutlemegi oma järgmisel mõttehommikul.
Mõttehommikuks valmib ka järjekordne poliitikaülevaade: “NEET noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi?”, mis avalikustatakse Noorteseire veebilehel 15. jaanuaril 2013.

Noorteseire süsteemi arendamise ja rakendamisega seotud tegevusi toetatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames. Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse perioodi 2007-2013 vahenditest.