Eve Mägi

Haridus ja noored
Juhtkonna liige

Eve on hariduspoliitika alal  töötanud Praxises alates 2009. aastast, osaledes erinevates uuringuprojektides eksperdi, analüütiku ja hindajana. Paljude kõrgharidusteemaliste artiklite ja teaduspublikatsioonide autorina on Eve keskendunud eelkõige üliõpilaste kaasamisele formaalsesse ja mitteformaalsesse õppesse; kõrgharidusele ligipääsule ja üliõpilaste töötamisele õpingute kõrvalt. Hindamisvaldkonnas on Eve osalenud õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekava õpperühma hindamiskomisjoni liikmena ning üldhariduse ja noortevaldkonna meetmete vahehindajana. Ta on osalenud noorsootöö seiresüsteemi arendamisel ja rakendamisel.

Hariduseksperdina on Evel pikaajalised kogemused üle-eestilise sihtrühmaga kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete uuringute teostamisel. Eve on osalenud mitmetes valdkondade ülestes projektides, uurides näiteks IKT sektori ja ka siseturvalisuse valdkonna tööjõuvajaduse ja hariduse seoseid ning aidanud lõimida soolise võrdõiguslikkuse temaatikat õppeprogrammidesse. Üldharidusvaldkonnas on tal kogemus keskhariduse lõpetajate karjäärivalikute, õppenõustamise ja mitmekultuurilise hariduse teemadel, samuti õppekavaarenduses. Praxise eksperdina on Eve aktiivselt osalenud rändetaustaga laste haridusega tegelevas rahvusvahelises võrgustiku SIRIUS töös.

Eve on osalenud ka koolitustegevuses, sh mitmete ainekursuste ja täiendkoolituste loomisel, disainimisel ja ellu viimisel.

Ta on omandanud kaks teadusmagistri kraadi, esimese rahvusvahelise hariduse erialal USAs George Washingtoni Ülikoolis ja teise Tartu Ülikoolis koolikorralduse erialal. Eve on läbinud TÜ õpetaja koolituse ning töötanud Tartu Rahvusvahelises Koolis õpetaja ja õppekava arendajana. TÜ hariduskorralduse doktorandina uurib Eve õppejõudude teadustöö ja õpetamise seoseid. Ta räägib kõrgtasemel inglise keelt, vähesel määral ka vene ja saksa keelt. Lugemine ja reisimine on Eve lemmikud vaba aja veetmise viisid.