Praxis koostöös Tartu Ülikooli ja Eesti Noorsootöö Keskusega koostas Noorteseire poliitikaülevaate “Noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi?” pööramaks tähelepanu kriitilisele olukorrale, kus Eestis elavatest 15-29-aastastest noortest ligi kuuendik ei õpi ega tööta.

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi hiljutise uurimuse kohaselt ei tööta ega õpi ligi kuuendik 15-29-aastastest  Eestis elavatest noortest, mis absoluutarvudes hinnatuna on enam kui 40 000 NEET (ehk Not in Education, Employment or Training) noort.

“Nii nagu noored üldiselt, moodustavad ka NEET-noored erineva staatuse, kogemuste ja hoiakutega isikute heterogeense rühma,” selgitab üks analüüsi teostajatest Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi juhataja Kairi Kasearu. “Nende seas on nii pikaajalisi töötuid, mitteametlike juhutööde tegijaid, väikeste lastega noori emasid, ohtliku eluviisiga õigusrikkujaid kui ka liikumis- või  vaimupuudega isikuid ja lihtsalt eluseiklejaid,” lisab Kasearu.

“Nende noorte kõrvalejäämine haridus- ja tööturusüsteemist on tõsine ühiskondlik probleem, millel on kaugeleulatuvad tagajärjed,” tõdeb Noorteseire projektijuht Katrin Pihor ning lisab, et “see on selge noorte potentsiaali raiskamine, mis mõjutab nii ühiskonna majanduslikku kui sotsiaalset arengut”.

Noorteseire poliitikaülevaate koostamisel intervjueeriti 15 NEET- noort Eestist. Intervjuude põhjal võib välja tuua erinevaid aspekte, mis võivad kaasa tuua  staatuse kujunemise. “Noored tõid esile nii kooli- ja õpikeskkonna sobimatust ning mittetoetavat suhtumist, probleeme vanematekodus kui ka ebasobiva sõpruskonna kujunemist,” märgib Kasearu.

“NEET noori iseloomustabki just kõrvalekaldumine põhivoolu traditsioonilisest elukaarest, mille tulemuseks on nö süsteemiväline inimene, kelleni tavapäraste poliitikameetmetega on keeruline jõuda,” täiendab Pihor.

Leidmaks vastuseid küsimustele, kuidas neid noori aidata ning millist tuge saaks pakkuda noorsootöö, kogunetakse homme, 25. jaanuaril Tallinnas toimuval Noorteseire mõttehommikul. Üritusel esitletakse ka poliitikaülevaadet “NEET “ noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi?”.

Poliitikanalüüs ja mõttehommik viiakse läbi Noorteseire www.noorteseire.ee projekti raames. Noorteseire süsteemi arendamise ja rakendamisega seotud tegevusi toetatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames. Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse perioodi 2007-2013 vahenditest.

Ajakirjanike küsimused ekspertidele on oodatud kohapeal kell 13:30, Haridus- ja Teadusministeeriumi suures saalis,  Tõnismägi 11.
Palume tulekust teada anda info@praxis.ee.