Projekti eesmärk on Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) tellimusel välja arendada ja ellu viia hästi toimiv ning ülevaatlik noorte elu ja toimetulekut kirjeldav seiresüsteem. Süsteem võimaldab riigi ja kohaliku omavalitsuse otsustajatel ning noortega tegelevatel spetsialistidel saada piisavat asja- ja ajakohast informatsiooni, et võimaldada teadmistepõhist lähenemist noore eluolu puudutavate otsuste tegemisel ning poliitika kujundamisel.

Noorteseire pakub järjepidevalt värsket informatsiooni erinevate noorte eluoluga seotud valdkondade kohta, võimaldades hinnata noorte olukorda, arvestada noori puudutavaid aspekte eri poliitikate väljatöötamisel ning hinnata poliitikamuudatuste võimalikke mõjusid.

Projekti tulemusena valmivad erinevad üksteisega lõimitud komponendid:

  • Terviklik ning toimiv noorte eluolu kajastav seiresüsteem;
  • Noorte eluolu peegeldavate indikaatorite perioodiliselt uuendatav andmebaas;
  • Regulaarsed analüütilised (sh. poliitika arengu teemalised) ülevaated ja järeldused noorte olukorrast, mida tutvustatakse süsteemselt huvigruppidele;
  • Noorte eluolu puudutavad uuringud;
  • Iga-aastane noorte eluolu käsitlev noorteseire aastaraamat ja konverents.

Projekti raames suurendatakse avalikkuse teadlikkust noorte olukorrast Eestis.

Seiresüsteemi tulemused tehti sihtgruppidele kättesaadavaks projektile loodud seiresüsteemi veebiportaalis www.noorteseire.ee, kust saab jälgida tulemusi nii eesti kui inglise keeles. Projekti raames on valminud 5 aastaraamatut ja 6 poliitikaülevaadet, mille tulemuste üle arutleti konverentsidel ja mõttehommikutel, kus osales üle 500 inimese. Noorteseire projektiga on erinevates meediakanalites kolme aasta jooksul ilmunud üle 150 kajastuse.

Noorteseire aastaraamatud ja konverentsid ning poliitikaülevaated ja mõttehommikud:

NSA16_joonis tutvustus

Noorteseire indikaatorite andmebaasiga saab tutvuda siin.

Noorteseire uuringute andmebaasiga saab tutvuda siin.