Majanduslikult niigi kit­sal ajal tulevad tööd otsima laulva revo­lut­si­ooni põlvkonnad.

Prae­gu ot­si­vad usi­nalt tööd pal­jud va­ra­se­malt töö­ko­halt koon­da­tud pro­fes­sio­naa­lid. Kõrg­ha­ri­tud, kuid ko­ge­mus­te­ta noor­tel on nen­de kõrval se­ni­sest veel­gi ras­kem löö­gi­le pää­se­da.

„Tööd leiab ai­nult sel ju­hul, kui on eel­nev ko­ge­mus või kui ise in­ten­siiv­selt ot­si­da,” ütles Tal­lin­na üli­koo­li ing­li­se kee­le ja kul­tuu­ri tei­se kur­su­se tu­deng Liis Raid­la. Tu­den­gi­neiu sõnul on ta ot­sus­ta­nud tu­le­vi­kus õpin­guid jät­ka­ta ma­gist­ran­tuu­ris ning kõrva­le õppi­da ka mi­da­gi prak­ti­list. „Mi­nu eria­lal on kon­ku­rents suur, olen „maa tu­leb täi­ta las­te­ga” põlv­kon­nast. Vä­hem ak­tiiv­se­tel tu­den­gi­tel on kee­ru­li­ne ko­hus­tus­lik­ku prak­ti­ka­koh­ta lei­da,” mär­kis Raid­la, kel­lel on kok­ku li­gi 90 kur­su­se­kaas­last.

Raid­lal en­dal on et­te näi­da­ta tõlkeko­ge­mus, plaan on min­na vä­lis­maa­le end täien­da­ma.

Tuleb mõelda ümberõppele

Po­lii­ti­kauu­rin­gu­te kes­ku­se Pra­xis töö- ja sot­siaal­po­lii­ti­ka ana­lüütik And­res Võrk sel­gi­tas, et ühelt poolt on fir­mad lan­gu­se ajal al­ti­mad väik­se­ma­te koon­da­mishüvi­tis­te tõttu noo­ri koon­da­ma, tei­salt on värs­ke­tel tö­öea­lis­tel kee­ru­li­ne koh­ta lei­da. „Lä­hiaas­ta­tel on töö­tu­ru­le si­se­ne­mas suu­red kesk­koo­li või kut­se­koo­li lõpe­ta­nud laul­va re­vo­lut­sioo­ni põlv­kon­nad, li­saks veel üli­koo­li lõpe­ta­nud noo­red,” mär­kis ta.

Võrgu ar­va­tes oleks üks võima­lus üle vaa­da­ta äs­ja üli­koo­li lõpe­ta­nud noor­te ümber­õppe võima­lu­sed.

„Kui tões­ti sel­gub, et oo­tu­sed, mis viis aas­tat ta­ga­si olid noor­tel, kui nad hak­ka­sid õppi­ma fi­nants­ju­hiks või ava­lik­ku hal­dust, olid täies­ti eks­li­kud, siis võiks ju kaa­lu­da noor­te­le üli­koo­lis või ra­ken­duskõrg­koo­lis ta­su­ta tei­se kõrg­ha­ri­du­se oman­da­mi­se võima­lust – näi­teks aja­loo­la­sest kee­mi­kuks, äri­ju­hist in­se­ne­riks.”

Vii­ma­se ka­he nä­da­la jook­sul uu­ris Ees­ti üliõpi­las­kon­da­de liit (EÜL) tu­den­gi­te ma­jan­dus­sei­su. Va­lim oli esin­dus­lik – enam kui 2700, kel­lest vaid vee­rand kin­ni­tas, et neil po­le va­ja tööl käia. Se­da rühma ta­sa­kaa­lus­tas tei­ne vee­rand, kes on pi­ke­mat ae­ga ju­ba tööd ot­si­nud, se­ni edu­ta.

„El­lu tu­leks kut­su­da riik­lik prog­ramm noor­te tööhõive suu­ren­da­mi­seks, sa­mu­ti peaks riik mo­ti­vee­ri­ma et­tevõtjaid roh­kem üliõpi­la­si oma te­ge­vus­se kaa­sa­ma. Va­ja oleks väl­ja töö­ta­da prak­ti­ka­kor­ral­du­se süsteem,” resümee­ris EÜL-i kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Tar­mo Se­lis­te.

Suurä­ri­mees Ur­mas Sõõru­maa kin­ni­tas, et prak­ti­ka­koh­ta­de võimal­da­mi­ne on tões­ti suu­re täht­su­se­ga. „Loo­dan, et neid et­tevõtteid, kes sel­li­se hea­te­ge­vu­se­ga te­ge­le­vad, on võima­li­kult pal­ju. Noor­tel on ko­ge­must va­ja ju­ba õpin­gu­te ajal, see ai­tab töö leid­mi­se­le kaa­sa,” li­sas ta.

Et­tevõtja An­ton Kuz­nets­ki nen­tis, et vii­ma­sel ajal on tö­ö­and­ja va­li­kuvõima­lus suu­re­ne­nud. „Tu­ru­le on tek­ki­nud tões­ti pal­ju häid ini­me­si,” ütles ta. Oda­va tööjõuku­lu­ga saa­dud tu­den­gi pal­ka­mi­ne oleks Kuz­nets­ki sõnul sa­ge­li ma­ha­vi­sa­tud aeg.

Ha­ri­dus­mi­nis­tee­riu­mi kõrg­ha­ri­du­se osa­kon­na ju­ha­ta­ja An­ni­ka Ti­na sõnul on Ees­ti noor­tel se­ni­ni häs­ti läi­nud – li­gi kolm­vee­rand noor­test on leid­nud tööd ju­ba õpin­gu­te ajal või ko­gu­ni en­ne õppi­ma asu­mist.

Küsitlusest peegeldub surutis

•• Üliõpilaskondade liidu hiljutisest küsitlusest selgub, et viimase kuue kuu jooksul oli kaotanud töö koguni ligi kümnendik küsitletud tudengeist.
•• Kolmandikul küsitlusele vastanud enam kui 2700-st tudengist oli viimase poole aasta jooksul kaotanud töö mõni pereliige või elukaaslane.
••Raskusi laenude tasumisel möönis 15 protsenti tudengeist. Sealhulgas üle viiendiku kõigist küsitletutest elab isiklikus majas või korteris, mis tavaliselt tähendab laenukohustusi.
••Üliõpilaste optimism on võrreldes möödunud aastaga siiski kahanenud: senise 35% asemel on oma majandusliku olukorraga rahul kõigest 12%.
•• Kuus kuud tagasi, eelmise võrreldava uuringu ajal ei olnud oma olukorraga rahul 16% vastanuist, nüüd nuriseb juba kolmandik kõigist küsitletuist.
••Majanduslike raskuste ilmnedes lubab lõviosa tudengitest, 68%, et hakkab tööd otsima, või kui töökoht juba olemas, siis vaadatakse ringi lisatöö järele.

Allikas: Noortel üha raskem tööd saada, EPL