Cenely Leppik

Haridus ja noored
Analüütik

Cenely töötab analüütikuna hariduse ning töö- ja sotsiaalala valdkonnas. Tema senised uurimisteemad on peamiselt olnud seotud tööturu, vaesuse ja ebavõrdsusega. Cenelyl on mitmekesine kogemus andmete analüüsimisel, olles kokku puutunud erinevate statistiliste analüüsimeetodite ja ökonomeetriliste mudelitega.

Oma bakalaureusetöös uuris ta noorte tööturuseisundit kujundavaid tegureid Euroopa riikide näitel ning magistritöös keskendus ta riiklikult rahastatava lasteaiateenuse mõjule Eesti vaesus- ja ebavõrdsusnäitajatele. Et Cenely on erialaselt spetsialiseerunud majanduse modelleerimisele, on tema Tartu Ülikoolis tehtud lõputööde keskmes olnud mitmesuguste mudelite ja metoodiliste küsimuste uurimine.

Cenelyle meeldib orienteeruda arvude maailmas, st siduda omavahel erinevat infot ja panna saadud tulemused sisulisse konteksti. Vabal ajal meeldib talle kätt proovida fotograafias, kus tema meelisvaldkonnad on loodus- ja makrofotograafia. Cenely kirjutab ja räägib hästi inglise keeles ning on õppinud ka vene keelt.

Cenely Leppik

Education and Youth
Analyst

Cenely works as an analyst in the education policy programme and labour and social policy programme. Her main research topics are related to the labour market, poverty and inequality. Cenely is experienced in analysing different types and sizes of data sets by implementing various statistical methods and econometric models.

Her Bachelor’s thesis looked at factors defining youth status in the labour market among EU countries and her Master’s thesis was about the impact of the subsidised kindergarten service on Estonian poverty and inequality indicators. Due to the specialisation in economic modelling, her theses also focussed on investigating different models and methodological questions.

Cenely likes to navigate in the world of numbers, i.e. connect different pieces of information and place these in the context. In her spare time, Cenely likes to try her hand at photography, where her favourite areas are nature and macro photography. Cenely speaks and writes in good English and has learnt Russian.