Kutsehariduse vilistlaste uuring

Uuringu eesmärk oli välja selgitada, kuidas on aastatel 2008 – 2010 kutsehariduse omandanud isikud rahul koolist saadud ettevalmistusega, kuivõrd on haridus olnud abiks tööturule siirdumisel ning mil määral mängib selles rolli kutseõppe moodulipõhiste riiklike õppekavade reform. Uuring toetus  Haridus- ja Teadusministeeriumi andmekogule kutseõppeasutuste lõpetajate töölerakendumise kohta ja Praxise poolt vilistlaste seas korraldud küsitlusuuringu andmetele, mida täiendasid intervjuud vilistlaste, kutseeksamit vastu võtvate ekspertide ning haridusametnikega.

Uuringu tulemused kinnitavad, et kutseõppeasutuste lõpetajad on omandatud haridusega üldiselt rahul ja leiavad hiljem ka töökoha. Samas on kutseõpe võimekate õpilaste jaoks kohati liialt lihtne ja naiste jaoks tööturul halvasti makstud haridusliik.

Uuringu tellija oli SA Innove ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008–2013“ vahenditest.

Tulemused

Publikatsioonid:

Teostajad:
Mihkel Nestor, Hanna-Stella Haaristo, Laura Kirss
Kestus:
2011 - 2012
Finantseerijad:
Märksõnad:
kutseharidus, vilistlased, õppekavade tulemuslikkus