Seksuaalvägivalla kohtueelsele uurimisele keskenduvas uuringus otsisime politseinike, prokuröride, arstide ja ohvriabitöötajate abil vastust neljale põhilisele uurimisküsimusele:

  • Millised on ekspertide hinnangul vägistamisjuhtumite kohtueelse menetluse takistused?
  • Millised on ekspertide hinnangul vägistamisjuhtumite kohtueelse menetluse võimaldajad?
  • Milles seisneb menetlejate ja tugitöötajate hoiakute ja väljaõppe olulisus?
  • Mida võib praktikute vaatest tuua vägistamisjuhtumite kohtueelses menetluses kaasa nõusolekuseadus?

Analüüsitulemused näitavad, et Eestis on viimasel ajal seksuaalvägivalla kohtueelse menetlemise tavad ning menetlejate teadlikkus ning hoiakud muutunud ohvrisõbralikumaks. Ometi on endiselt seksuaalvägivalla kohtueelses menetluses terve rida takistajaid, mis võivad seksuaalvägivalda kannatanud inimest taasohvristada, sisendada umbusku õigussüsteemi ning laiemalt seista vägivalla toimepanijate kohtu ette toomise teel.