Töö eesmärk on pakkuda teadmisi selle kohta, milliseid organisatsioonilisi suundumusi ja muudatusi peavad uuringusse kaasatud Tallinna Arstide Liidu (TAL) liikmed vajalikuks ja eelistatuks. See võimaldab TAL juhtkonnal teha informeeritumaid valikuid, mis puudutab TAL-i võimalikku ümberstruktureerimist ja töö tõhustamist, sh TAL-i koondunud arstide huvide esindatuse mehhanismide parendamist.

Selleks viiakse läbi veebipõhine ankeetküsitlus TAL liikmete seas, et selgitada välja, milliseid arengustsenaariume ja muudatusi peavad TAL arstid oma esindusorganisatsiooni kujundamisel ning juhtimisel vajalikuks.

Tallinna Arstide Liit saab töö tulemusel kokkuvõtte liikmete eelistustest organisatsiooni võimalikul ümberkujundamisel ning teha seeläbi informeeritumaid valikuid. Kaudseteks kasusaajateks on ka Tallinna Arstide Liitu kuuluvad arstid, kelle huvisid organisatsioon esindab, kuna eelduslikult tekib esinduslik nägemus liikmete ootustest organisatsiooni arengute ja esindusmehhanismide osas.