Praxis osaleb Eesti eksperdina soolise võrdõiguslikkuse alase teadusliku analüüsi ja nõustamise võrgustikus. Võrgustiku eesmärk on pakkuda Euroopa Komisjonile sõltumatut ja usaldusväärset informatsiooni ja tuge, mis omakorda panustab Euroopa tasandi soolise võrdõiguslikkusega seonduvate poliitikate analüüsi ja kujundamisse. Projekti tulemusel täiendatakse Euroopa Komisjoni teadmistebaasi, sh liikmesriikide tasandi kohta, et toetada poliitilisi initsiatiive ja poliitilist koostööd Euroopa tasandil. Projekti raames pakutakse teaduspõhist toetust ja nõustamist järgmistes valdkondades:

  • sooline võrdõiguslikkus tööturul, sh lõhed palgas, töötundides ja hõives;
  • töö ja eraelu tasakaal;
  • vaesus, sotsiaalne kaasatus ja sotsiaalkaitse, sh pensionisüsteem sooaspektist;
  • sooline võrdõiguslikkus otsustustasandil;
  • soopõhine vägivald;
  • sooline võrdõiguslikkus hariduses ja koolituses;
  • läbivad teemad, nt soolõime, sooline eelarvestamine, soostereotüübid ja meeste roll soolises võrdõiguslikkuses;
  • statistika soolise võrdõiguslikkuse ja soopõhise vägivalla kohta.