Tööhõive ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonna ekspertide võrgustik – EGGE (Network of Experts on Employment and Gender Equality Issues) oli üks kahest võrgustikust, mis pakkus Euroopa Komisjonile soolise võrdõiguslikkuse alast teavet. EGGE käsitles tööturuga seotud teemasid soolisest perspektiivist lähtuvalt. Võrgustiku raames viidi läbi vastavateemalistele poliitikatele suunatud analüüse ning raportid esitati Euroopa Komisjoni Tööhõive, Sotsiaalküsimuste ja Võrdsete Võimaluste Direktoraadi meeste ja  naiste vahelise võrdsuse üksusele. Võrgustik koosnes 27 EL riigi ning lisaks Islandi, Lihtensteini ja Norra ekspertidest ja koordineerivast meeskonnast, milleks on Fondazione Giacomo Brodolini Itaaliast.

Praxise roll võrgustikus oli olla Eesti ekspert ning koostada erinevaid temaatilisi raporteid, mida kasutati Euroopa tasandi võrdlusanalüüsi tegemisel, ning analüüsida seda, kuivõrd Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2008–2011, mille Eesti Vabariigi Valitsus Euroopa Komisjonile esitas, järgib soolise süvalaiendamise printsiipe.

Praeguseks on võrgustik töö lõppenud. Aastal 2012 liideti see teise temaatilise võrgustikuga EGGSI (Group of experts on Gender Equality, Social Inclusion Health Care and Long Term Care), mille fookuses olid sotsiaalne kaasatus, tervis ja pikaajaline hooldust soolise võrdsuse perspektiivis. Kahe võrgustiku liitmisel moodustati uus soolise võrdsusega tegelev võrgustik ENEGE (European Network of Experts on Gender Equality).