Kuigi Eestis on tööõnnetuste arv viimastel aastatel veidi vähenenud, siis ehitussektoris on samal perioodil toimunud tööõnnetusi sektorite keskmisest veidi rohkem. Kõiki tööõnnetusi ära hoida ei ole võimalik, küll aga on võimalik kaitsta töötajaid tööõnnetusega kaasnevate raskemate tagajärgede eest.

Uuringu eesmärk on selgitada välja ehitusobjektide objektijuhtidele suunatud kontrollnimekirjade vastuvõetavus, nõudlus ja rakendatavus. Kaudne eesmärk on tõsta teadlikkust ning kujundada toetavaid hoiakuid IKVde kasutamise osas ehitusobjektil töötades. Selleks saavutamiseks intervjueeritakse ehitusobjekti vastutavaid isikuid (nt objektijuhid) ja Tööinspektsiooni inspektoreid ning viiakse läbi ankeetküsitlus ehitusobjekti juhtide seas.

Töö tulemused pakuvad paremat teadmist, kuidas suhtuvad sekkumisse selle kasutajad ja rakendajad, millised on rakendamisel tekkivad barjäärid jm kitsaskohad. Lisaks on kogutud infole tuginedes võimalik välja pakkuda soovitused, kuidas kontrollnimekirja paremaks muuta.