Avaliku teenistuse koolitussüsteemi analüüs

Projekti põhieesmärk on teostada analüüs Eesti avaliku teenistuse koolitussüsteemi tänase korralduse ja selle arendamise vajaduste kohta. Töö käigus analüüsitakse:

  • täiendkoolituse olulisust ja rolli avalikus teenistuses;
  • Eesti koolitussüsteemi toimivust avaliku halduse ees seisvate väljakutsete kontekstis;
  • rahvusvahelist praktikat koolitussüsteemide korraldamisel (5 Euroopa riigi näitel);
  • riigi arengu seisukohalt peamisi avaliku teenistuse koolitamise ja arendamise vajadusi lühi- ja keskpikas perspektiivis;

ning pakutakse välja võimalikud alternatiivid ja tehakse eelnevale analüüsile tuginedes ettepanekud koolitussüsteemi arendamiseks Eesti avalikus teenistuses.

Töö tulemusel valmib avaliku teenistuse koolitussüsteemi analüüsi raport, milles on analüüsitud koolitussüsteemi, pikaajalisi vajadusi, rahvusvahelisi praktikaid ning pakutud välja alternatiive avaliku teenistuse koolitussüsteemi korraldamiseks. Raport on sisendiks Eesti avaliku teenistuse täiendkoolituse süsteemi arengukontseptsiooni, selle tegevuskavaks aastani 2015 ning keskse koolituse programmi uuendamiseks aastani 2013. Kuigi raport keskendub avaliku teenistuse koolitussüsteemile, võtab analüüsimeeskond töö arvesse ka laiemaid avaliku teenistuse arendusvajadusi ja nende konteksti.

Analüüs on läbi viidud programmi „Keskne koolitus 2010 – 2011“ raames ning on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist ja Rahandusministeeriumi eelarvest.

Tulemused

Lõppraport: Avaliku teenistuse koolitussüsteemi ja arenguvajaduste analüüs

Esitlus Rahandusministeeriumis 4.11.2011

Esitlus personalitöö teabepäeva raames 8.11.2011

Esitlus kantsleritele 28.11.2011

Teostajad:
Annika Uudelepp, TTÜ
Kestus:
2011 - 2011
Finantseerijad:

Uudised

Uudised puuduvad