Eesti mittetulundussektori kohta käiva statistika kogumise ja analüüsi korrastamine

Käesoleva projekti eesmärgiks oli aidata Statistikaametil koostöös asjasthuvitatud mittetulundussektori ja teadlaskonna esindajatega korrastada Eesti mittetulunudussektori kohta kogutav statistika nii, et kogutavad andmed ja nende töötlemisel saadavad tulemused vastaksid parimale rahvusvahelisle tasemele ning aitaksid kaasa Eesti riigi ja mittetulundussektori koostöö arendamisels.

Projekt teostus avaliku sektori esindajate ja mittetulundussektori esindajate koostöös. Projekti keskuseks oli Poliitikauuringute Keskus PRAXIS. Projektis osalesid selle erinevatel etappidel omapoolsete ekspertidega Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (edaspidi EMSL), Statistikaamet ja Rahandusministeerium.

Projekt oli planeeritud kolmes etapis:
I etapp - Andmehõivesüsteemi teoreetiline väljatöötamine koos rahvusvaheliste ekspertidega. Põhieesmärgiks kujundada välja meie enda vajadusi ja võimalusi ning rahvusvahelist praktikat arvesse võttes põhimõttelised seisukohad ja mudel Eestis mittetulunudssektori kohta käiva statistilise informatsiooni kogumiseks. Väljatöötatav andmehõivemudel peab vastama parimale rahvusvahelisele tavale ja võimaldama riigisiseselt igakülgselt analüüsida ja hinnata mittetulundussektori tegevuse ja arengu erinevaid külgi. Esimese etapi lõpuks koostatakse eelneva analüüsi põhjal pilootprojekt statistika kogumise korrastamiseks, valmistatakse ette selle teostamiseks vajalik metoodika ja materjalid ning viiakse läbi pilootprojekti teostajate koolitus.

II etapp - Pilootprojekti läbiviimine ja tulemuste analüüsimine. Projekti teise etapi eesmärgiks oli läbi viia koostatud teoreetilise mudeli kasutamiskõlblikkust kontrolliv, pilootprojekt.

III etapp - Statistika korrastamiseks vajaliku süsteemi lõplik viimistlemine ja elluviimine. Koostatakse lõplik riikliku andmehõive süsteem ning koostatakse selle juurutamiseks vajalikud dokumentid ning õigusaktide eelnõud eesmärgiga käivitada süsteem hiljemalt 2003.a. keskpaigast.

Tulemused

Projekti lõpparuanne