Tervishoid

Programmi eesmärgiks on kaasa aidata Eesti elanike terviseseisundi paranemisele ning pakkuda lahendusi inimeste vajadusetele ja ootustele vastava tervisesüsteemi arendamisel. Lähtume Maailma Terviseorganisatsiooni seisukohast, mille kohaselt on hea tervisesüsteemi olulisemateks tunnusteks elanike parim võimalik terviseseisund, süsteemiga rahulolu ja kaitse rahalise riski eest. Analüüsime kõiki poliitikavalikuid just nendest kolmest põhimõttest lähtudes, lisaks kaalume erinevate alternatiivide mõju teenuste pakkumise tõhususele, kvaliteedile ning kättesaadavusele. Pakkudes lahendusi väljakutsetele olulistes tervishoiuküsimustes, analüüsime eri huvirühmade seisukohtasid ja vajadusi, samuti rahvusvahelisi arenguid ja nende mõju Eestile.

2012-2015 aastal keskendume järgmistele tervise- ja tervishoiuhoiupoliiitika sõlmküsimustele:

  • Toetame tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse parandamist rahastamise ning tervishoiu organisatsiooni (haiglavõrk, esmatasand, hooldusravi, sotsiaalteenused) tervikliku korraldamise võtmes. Seejuures pöörame eraldi tähelepanu inimeste töövõimetuse kaasaegsele ja integreeritud käsitlemisele.
  • Uue teemana keskendume tervishoiuteenuste patsiendikesksuse olulisele väärtustamisele ning kvaliteedi mõõtmise edendamisele senise tervishoiusüsteemi efektiivsustaotluse kõrval.
  • Tegeleme aktiivsemalt rahvatervishoiu ja vaimse tervise teemadega: teostame analüüse ja osaleme avalikus arutelus.