2015. aasta Riigikogu valimiste eel soovime tekitada ühiskonnas huvi kaasa rääkida olulistes küsimustes. Peame tähtsaks, et avalik debatt oleks kvaliteetne ja edasiviiv, mis ei kajastaks ainuüksi erakondade lubadusi, vaid võtab luubi alla ka tulevikku vaate ning looks arusaama olulistest Eesti ühiskonda mõjutavatest pikaajalisest valikutest ja otsustuskohtadest.

Kvaliteetne valimisdebatt on vajalik mõistagi valijale selleks, et osata eristada, mida üks või teine erakond teha kavatseb ning milleks on võimeline. Debatt aitab tal oma valikut teha. Valijale on oluline, et selgineksid erakondade maailmavaatelised ja väärtuspõhised arusaamad.

Teisalt on sisukas arutelu ka vundament uute lahendusettepanekute ja teemakäsitluste tekkeks – selgemad arusaamad olulistest probleemidest ja nende põhjustest ning lahendusteedest.

„Ütlus, et vaidluses sünnib tõde – võiks pisutki kehtida ka valimiste puhul. Valimisarutelu võiks anda mõtestust ja tähendust pikemaks ajaks ja laiemalt, kui valimiste eelsed nädalad.“ – Annika Uudelepp, Praxise juht

Eelmiste, 2011. aasta Riigikogu valimiste eel vaatles Praxis samuti erakondade platvorme ja tegi neile erapooletu analüüsi. Jälgiti, millistele ühiskonnas olulistele probleemidele pakutakse lahendusi ning millised olid erinevad viisid eesmärkide saavutamiseks. Loe siit täpsemalt, mida tegime seoses 2011. aasta valimistega.

Seame fookusesse kolm peamist tegevust:

I Koostame taustapaberid koos võtmeküsimustega Eesti arengu jaoks pikaajaliselt olulistel teemadel. Teemad on seotud Praxise peamiste uurimisvaldkondadega: majandus, töökäte puudus ja demograafia, sotsiaalkaitse, riigireform. Leiame, et avalik arutelu peaks kajastama Eesti ühiskonna jaoks pikaajaliselt olulisi muutusi, mitte üksnes kitsalt nelja aasta perspektiivis plaanitud samme. Valimiseelne ja -järgne arutelu peaks viima selleni, et neil teemadel tekiks kokkulepe, mida kavandatakse teha peale valimisi. Algatuse raames analüüsime tõstatatud probleeme ja trende, mõtestame olulisemad tegevussuunad või teemaderingid, millega neid probleeme on võimalik leevendada või lahendada ning sõnastame aruteluküsimusi.

II Võrdleme erakondade lubadusi. Valime välja kümmekond konkreetset teemat, mille osas pakume analüütilist võrdlust nii, et erakondade eristumine või sarnasused tuleks valijale selgelt esile. Aitame valijal mõista, milles konkreetse lubaduse taga olev probleem seisneb; milliseid lahendusi erinevad parteid pakuvad ning kuidas need probleemi leevendavad; visualiseerime lubaduste erinevuseid-sarnasusi. Vaatame ka, mida on eelnevalt lubatud – siinkohal on abiks Valitsemise Valvurite portaal, kus on 2011. aasta koalitsiooni lubaduste täitmist jälgitud.

III Kommenteerime erakondade programme ja seisukohti, panustame avalikku arutellu ja osaleme Valijakompass 2015 koostamisel. Valijakompass aitab valijal mööda vaadata tavapärastest stereotüüpidest ning keskenduda sellele, mis on oluline igas toimivas demokraatlikus riigis – poliitika sõlmküsimustele. Valijakompassil saab enda vaateid testida alates jaanuari lõpust.

Kontakt:
Annika Uudelepp, annika.uudelepp@praxis.ee
Hille Hinsberg, hille.hinsberg@praxis.ee
Eneli Mikko, eneli.mikko@praxis.ee, 5196 1097

Vaata ka

Vaata saadet “Vabariigi kodanikud”vkodanikud