Ajal, mil Eestist rändavad tööealised elanikud välja, püüab Soome meelitada riiki aina rohkem sisserändajaid.

Nii kasvas Soomes rahvastik kümne aastaga 237 000 võrra, millest 146 000 on sisserändajad. Samal ajavahemikul kahanes Eestis rahvastik 46 000 inimese võrra, millest 33 000 moodustab väljaränne. Enamgi, värskest Soome mõttekoja Majanduselu Delegatsioon raportist nähtub, et riik peaks tööealise elanikkonna säilimise nimel sisserännet kahekordistama, samas kui Eesti rändepoliitika, vaatamata aastaid püsinud negatiivsele iibele ja väljarändele, sisserändajate arvu suurendamist praegu ette ei näe.

Käärid on ka Soome ja Eesti suhtumises teemasse. Helsingis asuva EASi välisesindaja Valdar Liive ütles, et Soomes on tööealise elanikkonna vähenemise probleemiga tegelemine oluliselt nähtavam kui Eestis ja see on poliitilise debati üks osa. “Soomes on see teema aktuaalne ja minu hinnangul ka üks teema, mida enne valimisi käsitletakse.”

Samuti on jõuliselt üleval olnud küsimus, kuidas suhtuvad soomlased ise immigratsioonipoliitika käiku. Liive sõnul nõuab see veel harjumist, kuid üldjuhul hakatakse fakte järjest rohkem aktsepteerima. “Võrreldes Rootsiga ei ole soomlastel nii palju kogemusi, aga nad on kindlasti praegu palju tolerantsemad, kui olid siin viis või kümme aastat tagasi,” lausus Liive.

Eestis tabuteema. Seevastu Eestis pole valmisolek probleemist rääkimiseks kuigi suur. “Üldiselt kui seda teemat kuidagi puudutada, siis vastureaktsioon on suhteliselt kiire ja terav,” lausus TTÜ professor Rainer Kattel. Praxise juhatuse liikme Laura Kirsi sõnul peitub põhjus mitmes asjaolus, muu hulgas on osa parteide puhul tegemist teemaga, kus nende maailmavaade ei näegi ette teistsugust poliitikat kui praegune; teisalt on parteide tähelepanu koondunud pigem riigisisestele probleemidele, sest lahendust vajab mitu Eesti elu olulist küsimust, mis valijaid huvitavad.

“Immigratsioonipoliitika on küsimus, kus siinsele valijale ei ole võimalik ilmselt midagi atraktiivset lubada,” nentis Kirss. Ta selgitas, et erakonnad võisid praeguses julgeoleku olukorras ning Prantsusmaa sündmuste valguses otsustada, et rände teemasid ei ole otstarbekas nö avada.

Eesti Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar arvas samuti, et Eesti elanikkond pole veel valmis rände teemade üle avameelselt arutama, kuigi see oleks vajalik. Näiteks võib tema sõnul küsida, mitu pensionäri on iga pere valmis võtma oma toidulaua äärde. “Kas parem on muukeelne naaber, kes ise palju teenib ja makse maksab, või üks eestikeelne pensionär, keda tuleb ülal pidada? Siin pole õiget ega vale vastust, on vaid valikud oma vooruste ja ohtudega,” arutles Tamsar.

Tuhanded puuduvad töökäed. Tamsar ütles, et kui senised protsessid jätkuvad, on 25 aasta pärast ühiskonda ülal pidamas vaid 400 000 erasektori töötajat. “Et kõik, kes vaja, saaks ülal peetud ning ka tööinimese elujärg võiks edasi paraneda, ei aita kaardipõrgu blufiringi meenutavad palgalubadused, selleks on ainult üks toimiv viis – peame tegema rohkem tööd, peame tegema keerulisemat tööd ning peame seda kallimalt maailmale müüma.”

Valimiseelset arutelu analüüsinud Kirss sõnas, et oluline on läheneda töökäte puudusele terviklikult ehk tegeleda tuleb korraga nii tööturult eemalolijate, tootlikkuse suurendamise kui ka rändeolukorra analüüsimisega. Tema sõnul aga erakondade platvormidest seda välja ei loe ja nende lähenemine on pigem lünklik, näiteks keskendutakse töövõimetute tööturule toomisele või täiskasvanute täiendõppele. “Üksikküsimustega tegelemine ei anna aga tõenäoliselt soovitud efekti ja sedasi ei saa piisavalt täita lünka, mis tuleneb rahvastiku vananemisest ja vähenemisest,” lisas ta.

Piiritagune tööjõud. Katteli hinnangul võiks oluliselt leevendada elamisja töölubade andmise piiranguid, eriti neid, mis puudutavad immigratsiooni väljastpoolt Euroopa Liitu. “See on ikkagi väga jäigalt reglementeeritud,” nentis ta. Katteli sõnul on seejuures oluline silmas pidada kvalifikatsiooni ning püüda täita valdkondi, kus valitseb tööjõupuudus, näiteks infotehnoloogia.

Soome raporti ettepanekut kahekordistada aastaste sisserändajate arvu peab Kattel eeskujuks ka Eestile. “Praeguste piirangute paarikordistamine ei oleks paha, pigem vastupidi, ma arvan, et oleks just positiivne,” märkis ta. Tema hinnangul võikski just rändepoliitikat pidada peamiseks lahenduseks töökäte mure leevendamisel. Katteli sõnul on Eesti areng sedavõrd kõrge, et esile kerkivad väärtused nagu eneseteostus ja vaba valik ning sündimus selle taustal iseenesest väga kiiresti ei kasva. “Ma arvan, et me võime siin naisi üritada veenda, et kõik sünnitaksid, aga see ei ole reaalne,” lausus ta.

Liive sõnul võib Soomes märgata, et üha rohkem eemaldatakse takistusi inimestelt, kes tahavad tulla Soome tööle, elama või ettevõtet asutama. “On loogiline, et sama teeme ja hakkame jõulisemalt tegema ka Eestis,” ütles ta ja nentis, et kui üks ettevõte tahab Eestisse tulla ning oma töötajaid kaasa võtta, siis peaks see ka olema võimalik.

Tamsare hinnangul seisneb töötajate puuduse probleemi lahendus paremas hariduses, tööviljakuses ning suuremas töötajate arvus. Seejuures rõhutas ta, et abi pole valimatust ja läbimõtlematust töökäte sissetoomisest, nagu on juhtunud paljudes Vana-Euroopa riikides, vaid et riskid tuleb hoolega läbi mõelda ja maandada ehk valida, keda Eesti siia kutsub. “Kuid enne külaliste kutsumist tuleb kõigepealt kodus asjad korda saada,” lisas Tamsar. Esimese asjana tuleks tema hinnangul tegeleda nende 40 000 noorega vanuses 15-29, kes ei õpi ega tööta.

Allikas: Eesti tabuteema Soomes laual. Jaht tööealistele elanikele , Äripäev