Noorteseire keskendub 2010. aastal noorte toimetulekule tööturul. Noorte tööpuudus on kujunenud Eestis suureks probleemiks. 2010. aastal oli Eestis keskmiselt 23 400 töötut 15–24-aastast noort. Töötuse määr tööjõuturul aktiivselt osalevate noorte seas oli 32,9%, mis on üks Euroopa kõrgemaid näitajaid (Joonis 1). Tööandjad eelistavad töötajatena kõrge erialase kvalifikatsiooni ja töökogemusega inimesi, mis muudab noorte tööturule sisenemise keeruliseks. Kuna noorena töötuks jäämine mõjutab toimetulekut tööturul kogu järgneva tööelu vältel, on pikaajaliste negatiivsete mõjude vältimiseks tähtis lahendada noorte tööpuuduse probleem.

NSA10_joonis

Joonis 1. Töötuse määr vanuserühmade kaupa, 2000–2010, %

Allikas: Eesti Statistikaamet

Tulemused näitavad, et erialase ettevalmistuse olemasolu ei pruugi tagada töökohta. Valdavalt on halvenenud kutseharidusega noorte väljavaated tööturul, kõrgkoolilõpetajate seas on töötuse määr üldiselt madalam. Samas oleneb tööturule sisenemise edukus olulisel määral valitud erialast. Tudengite seas populaarsetel erialadel (ärindus, sotsiaalvaldkond jms) ollakse tööturule sisenedes edukamad. Tööandjad hindavad ka rakenduslike erialade lõpetanuid, kes omandavad õppimise käigus enam töökogemust.

Kokkuvõttes on noorte olukorra parandamiseks oluline:

  • tagada noorte piisav erialane ettevalmistus tööturule sisenemiseks;
  • pöörata tähelepanu õpingute ja töökogemuse tulemuslikule ühendamisele, kuna töökogemuse omandamine õpingute kõrvalt on kasvav trend;
  • kaasata õppeprotsessi senisest enam praktikat, mis annab õppuritele olulise töökogemuse ja võimaldab tööturul edukamalt hakkama saada.

“Et töö ei võtaks õppimise üle võimust ja ikka saaks koolis parimad teadmised kätte!” – Laura Kirss

Ehkki leidub ka noortele suunatud tugimeetmeid tööturuvalmiduse tõstmiseks nii Töötukassa kui mitteformaalse hariduse ehk noorsootöö näol, ei ole meil täpset ettekujutust sellest, milline on nende meetmete tulemuslikkus ja sobivus just noorte sihtgrupile.

Vaata ka

Aastakonverentsi “Noored ja tööturg” kokkuvõtte leiate siit ja ettekannete slaidid siit.