Eesti parlamendi ja kohalike omavalitsuste volikogudes on 2019. aastal naisi umbes 30%. Selleks, et naised saavutaksid tähendusliku mõju ühiskondlike otsuste üle, peaks nende osakaal otsustuspositsioonides suurenema. Mõttekoja Praxis rahvusvahelise projekti Nudging women to power eesmärk on suurendada eelkõige meedia ja poliitiliste erakondade, aga ka laiema avalikkuse teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse olulisusest ja naiste poliitikas osalemise võimalustest.

Projekt läheneb probleemile nii analüütiliselt kui ka praktiliselt, aidates nähtavamaks muuta võimalusi, kuidas meedia ja poliitilised organisatsioonid mõjutavad naiste kõrgemate positsioonide saavutamist poliitikas, samuti nende nähtavust ja usaldusväärsust avalikus sfääris. Töö raames koostatakse põhjalik ülevaade sellest, kuidas käsitletakse soolise võrdõiguslikkuse teemat teaduskirjanduses ja Eesti meedias, samuti millised on naiste osalusvõimalusi puudutavad Eesti ja EL tasandi valimis- ja parteisüsteemi omapärad.

Lisaks analüüsile töötatakse välja praktilised ja rakendatavad lahendused, soovitused ja töööriistad, mis tänast olukorda paremaks aitavad muuta. Nende abil on projekti sihtrühmadel võimalik ära tunda ja võidelda sooliste stereotüüpide ning teiste barjääridega, mis takistavad naistel tipp-tasemel poliitikas osalemast.

Projekti sihtrühmadeks on ajakirjanikud, poliitikud ja poliitikakujundajad ning oodatav tulemus naiste julgem ja senisest suurem osalemine poliitikas. Samuti on eesmärgiks meedias esindatud poliitikute sooliselt mittestereotüüpne esitlemine ja meedias esinevate poliitikute suurem sooline tasakaalustatus.

Projekti eesmärk on tekitada muutus hoiakutes ja üleminek kaasavama poliitika suunas.