Eesti parlamendi ja kohalike omavalitsuste volikogudes on 2019. aastal naisi umbes 30%. Selleks, et naised saavutaksid tähenduslikuma mõju ühiskondlike otsuste üle, peaks nende osakaal otsustuspositsioonides suurenema. Mõttekoja Praxis rahvusvahelise projekti Nudging women to power eesmärk on suurendada eelkõige meedia ja poliitiliste erakondade, aga ka laiema avalikkuse teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse olulisusest ja naiste poliitikas osalemise võimalustest. 

Selleks koostame põhjaliku ülevaade sellest, kuidas käsitletakse soolise võrdõiguslikkuse teemat teaduskirjanduses ja Eesti meedias, samuti millised on naiste osalusvõimalusi puudutavad Eesti ja EL tasandi valimis- ja parteisüsteemi omapärad. 

Lisaks analüüsile töötame välja soovitused ja tööriistad, mis aitavad ajakirjanikel, poliitikutel ja poliitikakujundajatel naiste osakaalu poliitikas suurendada ning vähendada soostereotüüpe, mis takistavad naistel tipp-tasemel poliitikas osalemist. Loodame, et projekt aitab kaasa naiste julgemale ja senisest suuremale osalemisele poliitikas.