Sooline lõhe haridusvalikutes mängib suurt rolli ametialase soolise segregatsiooni kujunemisel. Kuigi statistika näitab, et ühest küljest on nooremates põlvkondades kõrgharitud naisi kõrgharitud meestest rohkem enamikes Euroopa Liidu riikides, siis teisest küljest valivad naised siiski erialasid, mis pakuvad neile kehvemaid tingimusi ja karjäärivõimalusi tööelus kui meeste valikud. Sooliselt mõjutatud haridusvalikud viivadki nii sooliselt segregeerunud tööturuni, mis tähendab, et naised ja mehed töötavad erinevates sektorites ja erinevatel ametikohtadel. Kuna meeste poolt domineeritud sektorites (nt kinnisvara, ehitus, infotehnoloogia) on tavaliselt kõrgemad palgad kui naiste poolt domineeritud sektorites (nt haridus, tervishoid ja sotsiaalteenused), siis soolisel segregatsioonil on ka suur mõju soolisele palgalõhele.

Nii saab öelda, et poiste ja tüdrukute soostereotüüpselt mõjutatud haridusvalikud kitsendavad nende edasisi võimalusi elus.  Soolise segregatsiooniga tegelemine loob rohkem tasakaalu nii hariduses kui tööelus. See omakorda omab laiemat mõju soostruktuuridele ja hierhariatele ehk mõjutab üldiselt soolist võrdõiguslikkust ühiskonnas.

See projekt panustab soolise segregatsiooni vähendamisse, analüüsides meeste ja naiste haridus- ja karjäärivalikuid ja andes põhjaliku ülevaate erinevatest poliitikameetmetest EL ja liikmesriikide tasandil. Lisaks arendatakse selle projekti raames välja uued indikaatorid Pekingi tegevusplatvormi jaoks, mõõtmaks naiste ja meeste osakaalu traditsiooniliselt naiste poolt valitud haridusvaldkondades ning meeste ja naiste liikumist haridusest tööellu soolises mõttes mitte-traditsioonilistes valdkondades.

Pekingi tegevusplatvorm on tegevuskava naiste jõustamiseks, mille eesmärk on kõrvaldada kõik takistused, et naised saaksid aktiivselt osaleda nii avaliku kui eraelu kõigis valdkondades, kindlustades, et naised saaksid täieliku ja võrdväärse osaluse nii majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste kui poliitiliste otsuste langetamisel.

Vaata ka

Pekingi tegevusplatvormist eesti keeles

Pekingi tegevusplatvormi indikaatorid ja statistika

Pekingi platvormiga seotud uuringud ja analüüsid