Isikukaitsevahendite (IKV) kasutamine on ehitussektori töötajate jaoks töötervishoiu ja tööohutuse oluline komponent, mis võimaldab märkimisväärselt vähendada töökeskkonnast tulenevaid terviseriske. Seetõttu on mõistlik seada eesmärgiks nende võimalikult nõuetekohane ja eesmärgipärane kasutamine. Üheks võimaluseks on rakendada siinjuures käitumisteaduseid, mis aitavad mõista, mis on IKVde mitte kasutamise taga ning leida võimalusi inimeste käitumise mõjutamiseks seoses nende kasutamisega. Uuringu eesmärk on seega kujundada psühholoogilistel mehhanismidel põhinevad sekkumised (müksud), mis suunavad töötajaid IKVsid nõuetekohaselt ja eesmärgipäraselt kasutama, ja hinnata nende müksude mõju ning rakendatavust, mis loob eeldused nende laiemaks kasutuselevõtuks ehitusettevõtetes.