Töötukindlustushüvitise eesmärk on tagada inimesele töötuse ajal piisav asendussissetulek, mis võimaldab igapäevast toimetulekut. See on oluline, et aidata töö kaotanud inimesel leida optimaalse aja jooksul uus sobiv töökoht. Probleem tekib, kui inimesed hakkavad uut töökohta otsima või on valmis tööle asuma alles hüvitise saamise perioodi lõpu lähenedes, mistõttu muutub nende hõivesse naasmine aeglaseks ning töötukindlustusperiood mitte optimaalselt pikaks.

Üks võimalus on rakendada siin käitumisteaduseid, mis aitavad mõista, mis on (aeglase) tööle naasmise ja kandideerimisotsuste taga ning leida võimalusi inimeste käitumise mõjutamiseks, et kiirendada tööle asumist ning lühendada hüvitise maksmise perioodi. Töö eesmärk on seega kujundada psühholoogilistel mehhanismidel põhinevad sekkumised (müksud), mis suunavad töötuid kiiremini hõivesse naasma ning hinnata müksude mõju ja rakendatavust, mis loob eeldused nende laiemaks kasutuselevõtuks (nt teist liiki töötushüvitise saajate seas).