Ligi 25% Eesti ehitusfirmadest maksavad oma töötajatele ümbrikupalka. Enam levinud on praktika, kus umbes pool töötasust deklareeritakse ja teine pool makstakse “mustalt”. Koostöös Maksu- ja Tolliametiga suurendasime ehitusettevõtjate deklareeritud tööjõumakse, mis omakorda tähendab seda, et ümbrikupalkadena maksti välja väiksemaid summasid.

Kuidas me seda tegime?

Esmalt intervjueerisime Rakendusliku Antropoloogia Keskuse abil ehitusettevõtjaid ja -töötajaid, et mõista ümbrikupalga maksmise põhjuseid ja tagamaid. Kombineerides neid uusi teadmisi käitumisteaduslike lähenemistega, töötasime välja kaks e-kirja. E-kirjade eesmärk oli suurendada tajutavat vahelejäämisriski, nõrgestada kirjeldavat normi (arvatakse, et enamik ehitusettevõtetest ei maksa makse, mis pole tõsi) ja rõhutada, et Maksu- ja Tolliameti (MTA) roll on eeskätt pakkuda maksumaksjatele tuge mitte neid karistada. Kahe e-kirja vahel oli üks erinevus. Esimene neist sisaldas detailset nimekirja karistustest, mille saab ettevõtte, kelle puhul avastatakse maksupettus. Teine kirjeldas MTA tööd: kui ettevõttel leidub maksude osas vasturääkivusi, siis täpsustab MTA koostöös ettevõttega nende ebakõlade põhjused ja kuidas neid tulevikus vältida.

Selleks, et mõõta, millise mõjuga need kirjad on, viisime läbi juhuslikustatud kontrollkatse (randomised controlled trial). Me jaotasime ehitusettevõtted, kelle keskmine palk on alla 70% turu keskmisest, juhuslikkuse alusel kolme gruppi. Esimene grupp sai e-kirja detailse karistuste nimekirjaga ja teine grupp e-kirja, kus kirjeldati MTA tööprotsessi. Kolmas grupp e-kirja ei saanud – nemad olid kontrollgrupiks. Lisaks saatsime esimese ja teise grupi ettevõtjatele SMS-i, mis kutsus neid üles e-kirja lugema. Juhuslik gruppidesse jaotamine tagas selle, et kõik grupid olid omavahel võrdsed ja sarnase taustaga. See lubas meil eeldada, et kui e-kirjasid poleks saadetud, oleks need ettevõtted deklareerinud oma makse sama moodi nagu kontrollgrupi ehitusfirmad.

Tulemused

Detailse nimekirjaga e-mail tõstis 3 kuu jooksul deklareeritud makse 6.1% ja tööprotsessi e-mail suurendas neid 5.1% võrra. See erinevus on kontrollgrupi maksude deklaratsioonidega võrreldes statistiliselt oluline (p< .0001) ja nii järeldasime, et väljatöötatud kirjad suurendasid ehitusettevõtjate deklareeritud tööjõumakse.

Märkus. Vertikaalsed jooned tähistavad 95% usaldusintervalle 

Projekti tulemuste kohta saab lähemalt lugeda ka siit:

Vainre, M., Aaben, L., Paulus, A., Koppel, H., Tammsaar, H., Telve, K., Koppel, K., Beilmann, K., & Uusberg, A. (2020). Nudging towards tax compliance: A fieldwork-informed randomised controlled trial. Journal of Behavioral Public Administration3(1).