Projekt „Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine üld- ja kõrgharidusse“ vältas 26 kuud – 2013. aasta detsembrist 2016. aasta jaanuarini. Projekti tegevuste elluviimist rahastas Norra toetuste 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu ühitamise programm.

Projekti eesmärgiks oli toetada soolise võrdõiguslikkuse lõimimist Eesti haridussüsteemis, et seeläbi panustada Eesti ühiskonna soolise ebavõrdsuse vähendamisesse. Kahe aasta vältel tegutses projekti meeskond sooliste stereotüüpide edasikandumise tsükli murdmise nimel inimeste koolitamise, nende teadmiste ja oskuste suurendamise ja hoiakute muutmise abil. Selleks töötati välja ja testiti kaks soolist võrdõiguslikkust käsitlevat ainekursust ülikoolidele ja täienduskoolituskursus Eesti üldhariduskoolide õpetajatele. Et kursused vastaksid Eesti ühiskonna, õpetajate ja üliõpilaste vajadustele korraldati küsitlus üliõpilaste soolise võrdõiguslikkuse alaste kogemuste, teadmiste ja hoiakute välja selgitamiseks ning intervjuu-uuring haridus- ja sotsiaalteaduste üliõpilaste, õpetajate ja soolise võrdõiguslikkuse ning haridusvaldkonna ekspertidega. Lisaks ammutati vajalikke baasteadmisi Põhjamaade (Soome, Norra ja Rootsi) kogemuse ning teaduskirjanduse analüüsist.

Selleks, et seatud eesmärke paremini täita, ideid ammutada ja loodud teadmisi levitada, oli kogu projekti vältel oluline ka tihe koostöö siht- ja sidusrühmadega. Haridustegelased, noorsootöötajad, noored, soolise võrdõiguslikkuse eksperdid ja haridusvaldkonna otsustajad tulid projekti vältel kahel korral ka ühise laua taha kokku ning arutlesid sooteadliku kooli ning noorte karjäärivalikute teemadel.

Avalikkuse teavitamine oli samuti kesksel kohal. Töö selle nimel, et teema laiemalt ning projekti tegevus konkreetsemalt leiaksid meedias kõlapinda, oli üheks projekti läbivaks tegevuseks. Projekti käigus kogutud informatsioon ja loodud materjalid koondati projekti veebilehele, mis jääb kättesaadavaks ka peale projekti lõppu.

Loe ka ülevaadet projekti tegevustest eesti või inglise keeles ning vaata projekti kokkuvõtvat infograafikat.

soolõime_A4

Vaata ka

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua projekti SIHT veebiportaal haridus ja sugu.