Ümarlaud “Sooteadlikkus koolis – mis ja milleks?”

17. detsembril 2014 toimus Praxise ja Briti Saatkonna koostöös ümarlaud “Sooteadlikkus koolis – mis ja milleks?“. Ümarlaual osalesid õpetajad, koolijuhid, õppejõud, ametnikud, huvirühmade esindjad, eksperdid ja haridusuuendajad.  Eesmärk oli leida üheskoos viise, kuidas toetada poiste ja tüdrukute võimete avaldumist ning arutleda, missugune on õpetajate ettevalmistus ja valmisolek sooteadlikuks lähenemiseks õppetöös ja koolikultuuris.

Ümarlaua avas projekti juht Helen Biin, kes juhtis tähelepanu Eesti ühiskonna soolisele tasakaalutusele ning rõhutas kodus ja koolis kogetu olulisust hoiakute ja väärtuste kujunemisel. Ta märkis, et lapsi õpetatakse varakult käituma poisi või tüdrukuna, piirates soostereotüüpse lähenemise kaudu laste täieliku potentsiaali rakendumist ning lapse arengut.

Dr. Barbara Read tõi välja, et sageli põhjendatakse soolise lõhe tekkimist hariduses õpetajaskonna feminiseerumisega, poiste ja tüdrukute bioloogiliste erinevustega või ühiskonnas heakskiidetud naiselikkuse ja mehelikkuse mudelitega. Kuigi uuringud pole neid väiteid kinnitanud – sageli on need lausa ümbergi lükatud – on sellised seisukohad visad kaduma. Esineja sõnul on õpetajate soolise koosseisu muutmise või bioloogiliste ja sotsiaalselt konstrueeritud sooliste erinevuste rõhutamise asemel tõhusam strateegia sooliste erinevuste liigse rõhutamise vältimine.

Arutelu jaoks pakkusid inspiratsiooni ka Praxise analüütikud Eve Mägi ja Karin Jõers-Türn, kes andsid ülevaate üliõpilaste ja õpetajate soolise võrdõiguslikkus alaste kogemuste ja hoiakute uuringu esmastest tulemustest.

Loe pikemalt ümarlaual arutletu üle siit »»

Praxise Mõttehommik „Koolist tööle – uue põlvkonna valikud ja kasutamata võimalused“

14. oktoobril 2015. aastal toimus Praxise Mõttehommik „Koolist tööle – uue põlvkonna valikud ja kasutamata võimalused“. Mõttehommiku eesmärk oli leida koostöös haridusuuendajate, õpetajate, karjäärinõustajate, koolijuhtide, tööturu ja haridussüsteemi kujundajate ning noorte endiga lahendusteid, kuidas avardada uue põlvkonna võimalusi eneseteostuseks nii haridusüsteemis kui ka tööturul. Keskenduti eelkõige sellele, kuidas tuua muutust sooliselt jaotunud erialavalikute tegemisse, tõsta teadlikkust oma õigustest tööturul ning teadvustada valikute tegemist suunavaid ja hoiakuid kujundavaid olukordi. Päeva juhtis endine soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper.

Arutelu juhatas sisse Praxise analüütik Helen Biin, kes küsis miks on oluline rääkida soost ja soolisest võrdõiguslikkusest ning näitlikustas uuringute ja analüüside tulemustele tuginedes, kuidas sugu mõjutab inimese võimalusi ja valikuid kogu elutee vältel. Arutelu uue põlvkonna karjäärivalikute ja võimaluste üle jätkus kolmes laudkonnas. Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaeksperdi Mariann Rikka vedamisel arutleti selle üle, mil viisil noorte hoiakud mõjutavad valikuid tööturul. Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liikme Peeter Eerik Otsa juhitud laudkonnas räägiti sellest, kuidas eeskujud ja kogemused mõjutavad noorte karjäärivalikuid. Kolmas diskussioon keskendus Õiguskantsleri vanemnõuniku ning endise võrdõigusvoliniku Margit Sarve juhtimisel sellele, milline on Eesti noorte teadlikkus oma soolise võrdõiguslikkusega seonduvatest õigustest tööturul.

Loe pikemalt Mõttehommikul arutletu üle siit »»