Praxis ja Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituut on ettevalmistanud ühepäevase täiendkoolituskursuse „Sooteadlik koolijuhtimine – mis ja milleks?“, mis on suunatud kooli juhtkonnale. Koolituse käigus selgitatakse võrdõiguslikkuse temaatika üldhariduskoolidesse lõimimise olulisust, arutletakse kooli ja juhtkonna rolli sooliste stereotüüpide loomisel ja lõhkumisel ning jõutakse konkreetsete tegevusteni, kuidas kool sooteadliku organisatsioonina saab stereotüüpide edasikandumist takistada. Koolituse päevakavaga saab tutvuda siin.

Koolitusel on võimalik osaleda

  • Tartus 1. novembril 2016 (Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituudis, Salme 1a) –               registreerumiseks vajutage SIIA

või

  • Tallinnas 16. novembril 2016 (SA Poliitikauuringute Keskuses Praxis, Tornimäe 5) –            registreerumiseks vajutage SIIA.

Osalemistasu ühele osalejale on 15€. Igale koolituse läbinule väljastatakse Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistus!

Taust

Soolised stereotüübid, mis kirjutavad inimestele ette soositud ühiskondlikku käitumist, piiravad nii meeste kui naiste võimalusi realiseerida oma täit potentsiaali, viies soolise segregatsioonini nii haridusvalikutes kui tööelus, mis omakorda tähendab soolise ebavõrdsuse, sh. soolise palgalõhe süvenemist. Soolisi stereotüüpe murda on aga keeruline, kuna neid kantakse edasi eelnevatelt põlvkondadelt järgmistele.

Üheks võimaluseks soolisi stereotüüpe murda ja takistada nende edasikandumist on muuta noorte hoiakuid, kuna noorte seas pole stereotüübid veel väga kinnistunud ning noored on uutele ideedele vastuvõtlikumad. Noorteni jõudmiseks on aga kõige mõttekam alustada haridussüsteemi sooteadlikumaks muutmisest – koolitada õpetajaid, kooli juhtkonda ja teisi koolitöötajaid soolisi stereotüüpe märkama ja analüüsima ning õpilaste andeid ja potentsiaali toetama mittestereotüüpsete valikute pakkumise kaudu. Varasemalt on Praxis koolitanud üldhariduskoolide õpetajaid ning töötanud välja soolist võrdõiguslikkust käsitlevad ainekursused ülikoolidele. Kuna stereotüüpide murdmine eeldab kõigi koolimeeskonna liikmete ühtset arusaama soolise võrdõiguslikkuse olemusest ja võrdse kohtlemise printsiibi olulisusest, siis on oluline ka kooli juhtkonna soosiv ja toetav suhtumine.

Projekti eesmärk ongi suurendada Eesti ühiskonnas soolist võrdõiguslikkust läbi üldharidussüsteemi sootundlikumaks muutmise, rõhuga just kooli juhtkonnale. Selleks luuakse koolijuhtidele ühepäevane täienduskoolituskursus, kus tutvustakse võrdse kohtlemise temaatikat, selle ilmnemis- ja kitsaskohti koolielus ning kooli juhtkonna rolli võrdse kohtlemise, stereotüübivaba koolikultuuri ja õpetamispraktikate loomisel. Loodud täienduskoolituskursust piloteeritakse 2016. aasta sügis-talvel Tallinnas ja Tartus kahe õppegrupiga ning koolitusi on võimalik ka tulevikus sihtgrupile pakkuda. Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.