Marre Karu tutvustas Praxise projekti “Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine üld- ja kõrgharidusse” raames korraldatud tudengite küsitluse esmaseid tulemusi Soolisuse mõtestamise konverentsil.  Töös vaadati, millised on Eesti tudengite uskumused soorollidest ja soolisest võrdõiguslikkusest.

Selgub, et võrreldes ülejäänud ühiskonnaga on tudengite uskumused kaasaegsemad ja tudengid toetavad stereotüüpe vähem. Näiteks ütleb kolmandik (36%) noormehi ja viiendik tütarlapsi (27%), et nad sooviks lapse sünni järel jagada lapsepuhkust vanemate vahel võrdselt. Samas on tudengite teadmised võrdse kohtlemise teemal kasinad, osalt ilmselt seetōttu, et koolis ja ka ülikoolis räägitakse võrdsete võimaluste või soolise tasakaalu teemal vähe.

Marre ettekandega saab tutvuda siin.