Kutsume Teid Praxise mõttehommikule “Koolist tööturule – uue põlvkonna valikud ja kasutamata võimalused“, mis toimub kolmapäeval, 14. oktoobril kell 13.00–16.30 Tartu Loodusmaja suures saalis.

Mõttehommiku eesmärk on leida koostöös haridusuuendajate, õpetajate, karjäärinõustajate, koolijuhtide, tööturu ja haridussüsteemi kujundajate ning noorte endiga lahendusteid, kuidas avardada uue põlvkonna võimalusi eneseteostuseks nii haridusüsteemis kui ka tööturul. Keskendume eelkõige sellele, kuidas tuua muutust sooliselt jaotunud erialavalikute tegemisse, tõsta teadlikkust oma õigustest tööturul ning teadvustada valikute tegemist suunavaid ja hoiakuid kujundavaid olukordi.

Uuringud on kinnitanud, et soopõhiselt eristavatele hoiakutele valmistatakse poisse ja tüdrukuid ette erinevateks eluteedeks, koheldakse koolis erinevalt ning nende võimalused õppida ja haridust omandada on seetõttu samuti erinevad. Erinev kohtlemine viib erinevusteni õppeedukuses, koolikeskkonna tajumises, erialavalikutes ning eneseteostuse võimalustes.

Mõttehommikul jagame üliõpilaste hoiakuid ja kogemusi puudutava uuringu tulemusi ning ootame Teid kaasa mõtlema, kas soovime muutust ning kuidas seda soovi korral toetada.

Mõned pidepunktid, millele ühisarutelus tähelepanu pöörame:

  • Suur osa gümnasistidest teeb edasiõppimise valiku viimasel õppeaastal.
  • Ametite eelistus on nais- ja meesüliõpilaste hulgas soopõhine.
  • Noorte karjäärivalikuid mõjutab muuhulgas ameti palgatase ja sooline jaotus.
  • Üliõpilaste teadmised oma õigustest tööturul võrdset kohtlemist nõuda on pigem lünklikud.
  • Üliõpilased ei arva, et pere ja lapsed piiravad meeste karjäärivõimalusi, naistel aga piiravad.

Osaluseks registreerige end hiljemalt 12. oktoobriks siin!

Praxise mõttehommik on poliitikakujundajatele ja kodanikuühendustele suunatud poliitikaseminaride sari, mille eesmärk on anda avalikuks aruteluks rohkem argumente ja teadmisi.

Lisainfo
Helen Biin
Töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik
E-post: helen.biin@praxis.ee

Mõttehommik toimub projekti “Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine kõrg- ja üldharidusse” raames ning seda toetab Norra toetuste 2009-2014 Soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu ühitamise programm.