Üheks võimaluseks murda ühiskonnas levinud soolist ebavõrdsust taastootvaid stereotüüpe ja takistada nende hoiakute edasikandumist noortele on koolitada õpetajaid ning anda õpetajatele head teadmised soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste ja soopõhise vägivalla temaatikast. Seetõttu on oluline lõimida soo- ja võrdsete võimaluste temaatika (tulevaste) õpetajate tasemeõppe ja täiendkoolituste õppekavadesse, õppematerjalidesse, kursustesse ja moodulitesse.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise temaatika senisest sisukamaks lõimimiseks õpetajakoolitusse on esmalt otstarbekas selgitada välja, millised on Eesti õpetajate hoiakud ja
teadmised antud teemast, millised õpetajatele suunatud projekte ja arendustegevusi on Eestis sel teemal juba ellu viidud, ning kuidas kajastuvad antud teemad õpetajakoolituse taseme- ja
täienduskoolituses (õppekavades, õppeainetes, õppematerjalides). See annab teadmise, mil määral on seni õpetajaid tasemeõppes ning täiendkoolituste raames soolise võrdõiguslikkuse
ja laiemalt võrdse kohtlemise teemadel ette valmistatud ning mida oleks vaja muuta koolituste õppekavades ja õppeainetes, et tagada soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise teemade süsteemsem käsitlemine tulevikus. Uuringu eesmärk on anda ülevaade soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise, aga ka soopõhise vägivalla temaatika käsitlemisest õpetajate tasemeõppes ja täienduskoolituses viimasel kümnel aastal ning tuua välja esinevad lüngad ja täiendusvajadus.

Eesmärgi saavutamiseks:
(1) kaardistati viimase 10 aasta jooksul tehtud uuringud koos nende peamiste tulemustega, mis analüüsivad/käsitlevad õpetajaks õppijate ja tegevõpetajate teadmisi ja hoiakuid soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja soopõhise vägivalla teemadel;
(2) kaardistati viimase 10 aasta jooksul Eestis ellu viidud tegevõpetajate ja õpetajaks õppijate soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste ja soopõhise vägivalla alase teadlikkuse ja pädevuse tõstmisele suunatud projektid ja arendustegevused;
(3) kaardistati viimase 10 aasta jooksul tehtud õpetajate tasemeõppe ning täienduskoolituste õppekavade analüüsid;
(4) analüüsiti, mil määral ja kuidas on soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja soopõhise vägivalla temaatika lõimitud õpetajate tasemeõppe ja täienduskoolituste õppekavadesse 2020/2021. ja 2021/2022. õppeaastal;
(5) kaardistati viimase 10 aasta jooksul Eestis õpetajatele loodud soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste ja soopõhise vägivalla teemalised õppeained ja täienduskoolitused ning analüüsiti, kas, millises mahus ja mida on vaja Eestis viimase 10 aasta jooksul loodud soolise võrdõiguslikkuse teemaliste õppeainete juures nende taaskasutamiseks kaasajastada või täiendada;
(6) kaardistati viimase 10 aasta jooksul Eestis loodud/tõlgitud õpetajatele või õpetajaks õppijatele suunatud või sobivad soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste ja soopõhise vägivalla teemalised õppematerjalid.