Täienduskoolituse “Sooteadlikkus koolis – mis ja milleks?” eesmärk on tutvustada soo rolli hariduses ja sooteadlikkuse mõju koolis, sh kuidas ära tunda soostereotüüpset lähenemist enda, oma kolleegide kui õpilaste käitumises ja stereotüüpidevaba õpetamise lõimimist õpetamisprotsessi.

Täienduskoolitus on suunatud kõigile teemast huvitatud üldhariduskoolide õpetajatele, sh karjäärinõustajatele, psühholoogidele, õppenõustajatele. Kursuse juhatab sisse ülevaade sellest, mis on sugu ning miks on oluline soost teiste inimesi eristavate tunnuste kõrval eraldi rääkida.

Teema põhialuste selgitamisel keskendutakse koolikeskkonnale – vaadeldakse kas, miks ja kuidas mängib sugu koolis rolli, mida on näidanud erinevad hariduse ja soolise võrdõiguslikkuse alased uuringud ning kas, miks ja kuidas saab koolis sooteadlikult toimida. Põgusalt tutvustatakse stereotüüpide tekkimise mehhanismide ja arutakse selle üle, kas ja kuidas haridusasutused (soo)stereotüüpe loovad ning edasi kannavad, millised on selle protsessi mõjud õppijale ning milline on õpetajate roll stereotüüpide edasikandja ja murdjana.

Arutletakse, kas ja kuidas tuleb sooaspekt mängu kooli õppekavas ja variõppekavas. Puudutatakse ka õpetajate rolli, võimalusi ja valmisolekut sootundlikuks lähenemiseks. Täiendkoolitusel tutvustatakse erinevaid soo lõimimise kasutamisvõimalusi koolis.

Koolitus on interaktiivne, põhinedes suures ulatuses praktilistel harjutustel, ühistel aruteludel, rühmatöödel ja rollimängudel.

Täienduskoolituse läbinud osalejad oskavad määratleda viise, kuidas toetada poiste ja tüdrukute võimete avaldumist. Sooteadlikkuse suurenemise kaudu suudavad nad märgata nii enda kui ka teiste käitumises soostereotüüpide esinemist ning on teadlikud meetoditest, kuidas oma igapäevatöös stereotüüpide taastootmist vähendada.

Osalema peab mõlemal koolituspäeval.
Aprillis ja mais toimuvad pilootkoolitused on tasuta, kuid ei sisalda toitlustust.

Tartus: 22. aprill ja 27. mai 2015, Salme 1a. Registreerumine kuni 6.04 siin!
Tallinnas: 24. aprill  ja 29. mai 2015, Tornimäe 5. Registreerumine kuni 6.04 siin!
Maht: 16 h auditoorset tööd ja 8 h individuaalset tööd
Õppejõud: Helen Biin, Eve Mägi

Vaata ka: Hariduse roll soolise ebavõrdsuse vähendamisel

Kontakt:
Helen Biin
Töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik
Poliitikauuringute Keskus Praxis
e-post: helen.biin@praxis.ee

Koolitus on välja töötatud mõttekeskuse Praxis projekti „Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine üld- ja kõrgharidusse“ raames ning seda rahastatakse Norra toetuste 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programmist.

sooteadlikkus koolis