Üks vanemaealiste aktiivsuse näitaja on aktiivsus tööalases elus. Sellest kantuna osutavad nii Euroopa Komisjoni poliitikaloome kui ka Eesti Vabariigi Aktiivsena vananemise arengukava 2013–2020, et vanemaealiste tööalane aktiivsus toetab nende toimetulekut, üldist sotsiaalset kaasatust ja aktiivsust ning leevendab ühiskonna tasandil vananeva ja väheneva rahvastiku mõju tööturule, majandusele, sotsiaalkaitse- ja hoolekandesüsteemile.

Euroopa Liidu riikides vanemaealiste tööelus osalemine erineb oluliselt. Unece ja Euroopa Komisjoni aktiivsena vananemise indeksi töötamise allindeksi järgi on Eesti Rootsi järel teisel kohal. 2014. aastal oli Eesti 55–59 aastaste hõivemäär 71,3% (EL 28 keskmine 62,2%), 60–64 aastaste hõivemäär 48,6% (EL 28 keskmine 31,6%), 65–69 aastaste hõivemäär 27% (EL 28 keskmine 11,6%) ja 70–74 aastaste hõivemäär 12% (EL 28 keskmine 6%).

Hoolimata kõrgest töötamise määrast on Eestis probleemiks madal tööelu kvaliteet kõrgemas eas. Näiteks tervena elatud eluiga on Eestis Euroopa riikide madalaimate seas ja selles on suured soolised erinevused; kõrgemas eas on probleemiks ka kvalifikatsioonile vastava töö saamine kuivõrd vanemas eas osaletakse koolitustel vähe ja seetõttu ei vasta tihti oskused ja teadmises enam tööturul vajatavale.

indeks_vananemine

Selle analüüsi fookuses on eelkõige uuenduslikud, jätkusuutlikult rakendatavad ettevõtte- ja riigi tasandi praktikad, mis toetavad ja võimaldavad tööelu pikendamist. Selliste praktikate eesmärk on vanemaealistele üle elukaare tagada töötamiseks vajalikud oskused ja teadmised ning sobivate töötingimustega töö, mis võimaldab vananeva elanikkonna ja väheneva tööjõu tingimustes ka vanemaealiste töövõimet maksimaalselt rakendada.

Praxis koostas projektis Balti riikide sotsiaal ja tööpoliitika meetmete ülevaate, mis toetavad aktiivsena vananemist. Praxise töös on olulisel kohal ka Balti riikide ettevõtete personalijuhtimise praktikate kaardistamine, mis võiksid toetada nii Eesti kui teiste Euroopa Liidu riikide elanike võimalikult pikaajalist tööelus osalemist. Samuti panustab Praxis teiste riikide kogemuste põhjal soovituste välja-töötamisse, mis toetaks teiste riikide kogemuste rakendamist Eestis.