Eakate arv on kasvutrendis, mistõttu toimuvad demograafilised muutused kõikjal. Selleks et tagada kõigile aktiivne ja tervislik vananemisprotsess ning tervise- ja sotsiaalhoolekandesüsteemide jätkusuutlikkus, on vaja innovaatilisi lahendusi. Innovatsioon ning selle võimestamine aitab luua digitaalseid lahendusi, mis vastavad inimeste vajadustele ja loovad inimkesksemat ning sidusamat kogukonda.

Innovation Network for Active and Healthy Ageing (IN-4-AHA) on aktiivse ja tervisliku vananemise innovatsioonivõrgustik. Võrgustikku rahastab Euroopa Liit, soovides projekti abil aidata kaasa tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonnas testitud ja kasutusvalmis lahenduste loomisesse, mida piiriüleselt laiendada/skaleerida.

Projekt kaasab erinevaid osapooli – nii lahenduste lõppkasutajaid, tugi- ja nõudluspooli, kohalikke ja piirkondlikke ökosüsteeme kui ka huvirühmi ja organisatsioone. Kaasamise abil ning muude projekti tegevuste abil arendatakse edasi AHA süsteeme, valdkonna innovaatilisi lahendusi ning luuakse tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonna poliitikasoovitused.