Valmis aruanne, mis käsitleb vanemaealistele suunatud aktiivsena vananemist toetavaid tööturu ja elukestva õppe meetmeid Eestis, Lätis ja Leedus. Töös käsitletakse nii riikide poliitikaid aktiivsena vananemise toetamisel kui ka ettevõtete häid praktikaid töötajate tööelu pikendamiseks.

Selgub, et 2014. aastaks oli ainsana aktiivsena vananemist puudutava valdkondliku arengukava vastu võtnud Eesti, Lätis oli protsess alles lõpusirgel ja Leedus pole seda algatatudki. Samas on vananemisega seotud väljakutseid kõigis kolmes riigis käsitletud mitmes olulises poliitikavaldkondi reguleerivad arengukavas.

Vanemaealiste hõivenäitajaid on kõigis Balti riikides üsna kõrged ja seda ka pärast pensioniiga, 50-69-aastastest töötas Eestis 78%, Lätis 58% ning Leedus 47%, peamine põhjus, miks tööl käimist jätkatakse on madalad pensionid ning soov teenida pensionile lisa.

Lätis ja Leedus on töötajate sotsiaalne kaitstus paremini tagatud kui Eestis. Mõlemas riigis on eelpensioniealiste töötajate töösuhe mõnevõrra rohkem kaitstud, Eesti tööseaduses selline regulatsioon puudub. Samas on kõikides Balti riikides suurem sotsiaalne kaitse töösuhte lõppemisel tagatud pikema staažiga töötajatele, kuna vanemaealistel on enamasti ka pikem staaž siis võib eeldada, et kaudselt suurendab selline regulatsioon nende kaitstust.

Üheski Balti riigis pole eraldi vanemaealistele suunatuid aktiivseid tööturumeetmeid, kuid samas on kõikides riikides olulisel kohal Euroopa rahastusmehhanismid, mille abil on rahastatud mitmeid vanemaealiste aktiivsust tööturul julgustavaid projekte. Vanemaealistele suunatud elukestva õppe meetmetes on erisused Balti riikide vahel üsna suured. Eestis rõhutatakse vanemaealiste suuremat osalemist elukestva õppe meetmetest samas kui Leedus leitakse, et elukestvaõppe strateegial on vanemaealiste elukestvas õppes osalemisele üsna väike mõju.

Kõigis kolmes riigis otsiti ka häid ja/või uuenduslikke näiteid, kuidas tööandjaid üritavad töötajate tööelu pikendada. Projekti käigus leiti mitmeid häid näiteid, mida tööandjad on teinud, et vanemaealiste töötajate potentsiaali rakendada, neid aktiivsena hoida ning tööelu pikendada. Täpsemalt võib aruande ja erinevate heade näidetega tutvuda siin.