Antud alateema keskendub eelkõige aktiivsele vananemisele ja sotsiaalsete innovatsioonide võimalustele pikaajalises hoolduses. See tähendab muuhulgas ka seda, et tuuakse välja head tavad kogu Euroopast ja analüüsitakse barjääre ja soodustavaid tegureid sotsiaalse innovatsiooni valdkonnas.

Pikaajalise hoolduse alateema eesmärk on:

 • Viia läbi senisest põhjalikum ülevaade vananemisega seotud sotsiaalsetest ja majanduslikest probleemidest.
 • Koguda ja analüüsida sotsiaalse innovatsiooni ja poliitika algatusi.
 • Kaardistada vajalikud sammud realiseerimaks aktiivne vananemine Euroopas ja pakkuda välja uuenduslikke viise selle tegemiseks.
 • Kaasata kõik erinevad osapooled lõpp-kasutajatest sidususrühmadeni (poliitikud, praktikud, toote tootjad, projekteerijad, eakad jt).

Selleks, et selgitada välja, millised on vajalikud uuendused pikaajalises hoolduses ning töötada välja soovitused nende uuenduste elluviimiseks, toimus kaks fookusrühma ja viidi läbi intervjuud. Osalesid avaliku sektori, teenusosutajate, kolmanda sektori, tervise- ja sotsiaalvaldkonna ettevõtete ja teenuse tarbijate esindajad.

Fookusrühma arutelu käigus otsiti kõige pakilisemaid uuendusi pikaajalises hoolduses. „Ajurünnaku“ tulemused kategoriseeriti, hääletati kahe kõige tähtsama kategooria leidmiseks ning seejärel arutelu nendel kahel teemal, milles innovatsioonivajadus hinnati kõige pakilisemaks. Töö tulemusena filtreeriti välja soovitused muutusteks.

Vajadustele vastavate teenuste arendamiseks, uuenduste tegemiseks ja innovaatiliste lahenduste edukaks rakendamiseks tuleb:

 • suurendada koostööd ja osapoolte kaasamist;
 • parandada info liikumist;
 • arvestada teenuse pikaajaliste ja ka mitterahaliste kasudega;
 • anda inimestele suurem vastutus oma elukorraldust ja tervist puudutavates küsimustes;
 • tagada vanemaealistele infotehnoloogia-alase hariduse kättesaadavus tarkade lahenduste kasutuselevõtu võimaldamiseks;
 • soodustada rohujuure tasandi ja MTÜ-de algatusi;
 • aidata headel projektidel ellu jääda ja areneda, mitte alustama uuesti iga projektiperioodi alguses.