Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ tulemuslikkuse ja mõju hindamine

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise eesmärk on pakkuda ühekordset võimendust oluliste muutuste saavutamiseks Eestis. Teisisõnu, nende kasutamine peab kaasa tooma kindlates valdkondades, sektorites või majandusharudes arenguhüppe ehk neis seatud eesmärkide elluviimise tõhususe, mõjususe või kvaliteedi tõusu ning positiivse järelmõju. Struktuurifondide rakendamist reguleerib Ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide rakenduskava 2014–2020 (ÜKP rakenduskava), milles on määratud kokku 17 prioriteetset suunda, mille kaudu toimub rakenduskava meetmete väljatöötamine ja rakendamine.

Käesoleva hindamise fookus on prioriteetsel suunal 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“. Prioriteetse suuna elluviimise eest vastutab Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ning selle elluviimist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja Euroopa Regionaalarengu Fondist. Selle eesmärk on toetada muuhulgas riigisiseste haridusstrateegiate (Eesti elukestva õppe strateegia 2020; Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035) eesmärkide saavutamist.

Prioriteetse suuna all on seatud kuus eesmärki:

  1. Kvaliteetsete hariduslike tugiteenuste abil varase koolist ja haridussüsteemist lahkumise vähendamine ning karjäärivalikute toetamine;
  2. Õpetajate, õppejõudude, koolijuhtide ja noorsootöötajate õpetamispädevuse parandamine, et rakenduks iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus kõigil haridustasemetel ja -liikides;
  3. Kasutusele on võetud kaasaegne ja uuenduslik õppevara;
  4. Demograafiliste muutustega arvestav ja kaasava hariduse põhimõtetest lähtuv üldhariduskoolide võrk, mis tagab võrdse ligipääsu kvaliteetsele haridusele kõigis Eesti piirkondades;
  5. Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust;
  6. Kutse- ja erialase kvalifikatsiooniga täiskasvanute osakaal on suurenenud, inimeste elukestva õppe võtmepädevused on paranenud ning suurenenud on nende konkurentsivõime tööturul.

Uuringu eesmärk on hinnata ÜKP fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ tulemuslikkust ja mõju.

Hindamine käsitleb kõiki ÜKP rakenduskava prioriteetse suuna 1 raames seatud eesmärkide all rakendatavaid HTMi meetmeid. Iga eesmärgi puhul hinnatakse, mil määral on püstitatud eesmärgid saavutatud ning kuivõrd efektiivsed on toetusskeemid olnud nende eesmärkide saavutamisel. Samuti analüüsitakse edukuse ja probleemide põhjuseid, mh kas edu on tingitud heast meetmedisainist, juhtimisest või pigem muudest, sh väliskeskkonna asjaoludest, kas nende eesmärkide saavutamiseks rakendati kõige asjakohasemaid ja tulemuslikumaid meetmeid. Hindamise tulemusel sõnastatakse järeldused ja poliitikasoovitused haridusvaldkonnas perioodi 2021–2027 struktuurivahendite meetmete kujundamiseks ja elluviimiseks, et saavutada nende maksimaalne tulemuslikkus ja mõju.

Uuring valmib 2023. a suvel.