Töötukassa on ühe tööturuteenusena maksnud mobiilsustoetust sõidukulude hüvitamiseks, eesmärgiga soodustada tööd otsivate inimeste suuremat liikuvust ja tõsta nende valmisolekut võtta vastu elukohast kaugemal asuv töökoht ja seeläbi lühendada töötuse kestust. Mobiilsustoetus on suunatud inimestele, kes on olnud töötuna arvel järjest vähemalt 6 kuud ning asub tööle oma elukohast vähemalt 30 kilomeetri kaugusele.

 

Praxis koostöös Rakendusliku Antropoloogia Keskusega uurib mobiilsustoetuse tulemuslikkust ja mõju. Täpsemalt analüüsitakse:

  1. kui asjakohane ja vajalik on mobiilsustoetus teenuse sihtrühmale;
  2. millist mõju on avaldanud mobiilsustoetus (sh milline on olnud mõju geograafilisele mobiilsusele, tööle saamisele ja tööl püsimisele, millised on võimalikud kaasnevad mõju);
  3. milline on mobiilsustoetuse kulutõhusus (milline on teenuse kulude ja tulude suhe).

 

Analüüsi tulemuste põhjal koostatakse ettepanekud selle osas, kuidas võiks seda või sarnaseid teenuseid tulevikus kohandada, et vastata sihtrühma vajadustele ning saavutada seatud eesmärke.

Uuring kasutab nii kvantitatiivseid (võrdlusrühmapõhine analüüs tuginedes registriandmetele) kui kvalitatiivseid (intervjuude ja dokumendianalüüs) analüüsi meetodeid.