Euroopa Sotsiaalõiguste Sammas kinnitab igaühe õigust tervisele ja tervishoiuteenustele. Euroopa Liidu tervisepoliitika eesmärgiks on kaitsta ja edendada eurooplaste tervist, toetada tervishoiusüsteemi kaasajastamist ja tõhusust. Tervise ebavõrdsuse vähendamine on olulisemaid aluspõhimõtteid, mis hõlmab nii meeste kui naiste võrdseid õigusi ja kohtlemist tervishoiusüsteemis kui ka meeste ja naiste tervist mõjutavate sotsiaalsete tegurite arvestamist rahvatervise poliitikas.

Analüüsil on kaks eesmärki:

  1. analüüsida sugude võrdsust tervises
  2. analüüsida tegureid, mis mõjutavad sugude võrdsust tervises

Praxise koostatud kirjandusülevaade ja raport olid sisend EIGE raportisse: https://eige.europa.eu/publications-resources/publications/gender-equality-index-2021-health