Sooline võrdõiguslikkus kõigis eluvaldkondades on suure tähelepanu all nii Eestis kui kogu Euroopa Liidus. Eesti paistab silma nii mitmegi ebavõrdsuse näitaja poolest. Näiteks on Eestis suureks probleemiks tööjõu sooline segregeerumine. See tähendab, et naised ja mehed tegutsevad tööturul erinevates valdkondades, mis mõjutab soolisi stereotüüpe ning soolist tasakaalu ühiskonnas. Poliitika ning otsustustasand on üks valdkond, kus naiste roll on märkimisväärselt tagasihoidlik.

Naiste madal esindatus kohalikes omavalitsustes peegeldab nende kõrvalejäämist kohaliku elu kujundamisest ning seeläbi ühiskonna vähest sidusust ning demokraatia kujunemist meestenäoliseks. Eestis ei ole seni uuritud naiste esindatust ning rolli kohalikes omavalitsustes. Praxise lühianalüüs annab ülevaate kohalikes omavalitsustes ja volikogudes töötavate naiste ja meeste haridusest, vanusest, ametitest ning palkadest. Analüüsis uuritakse, milline roll on naistel ja meestel kohaliku elu kujundajatena ning millised on naiste võimalused kohaliku elu korralduses kaasa rääkida.