2021. aasta kohalike omavalitsuste valimiste eel soovime tekitada ühiskonnas huvi kaasa rääkida olulistes ja asjakohastes küsimustes. Peame tähtsaks, et ühiskondlik diskussioon oleks kvaliteetne ja edasiviiv, keskendudes eelkõige kohaliku omavalitsuse (KOV) pädevuses olevatele ülesannetele ning ennetades valeväidete ja lubaduste esitamist. On oluline, et avalikud debatid ei kajastaks ainuüksi kandidaatide lubadusi, vaid võtaksid luubi alla ka tulevikku vaate ja kandidaatide jaoks ebamugavad teemad ning looks arusaama olulistest Eesti ühiskonda mõjutavatest pikaajalisest valikutest ja otsustuskohtadest kohaliku omavalitsuse tasandil.

Kvaliteetne valimisdebatt on vajalik mõistagi valijale selleks, et osata eristada, mida üks või teine kandidaat/erakond teha kavatseb ning milleks on võimeline. On oluline, et valija tunneb ära võimalikud valeväited ja -lubadused, mille elluviimine ei ole kohaliku võimu pädevuses. Debatt aitab tal oma valikut teha. Seega on meie sihiks kvaliteetne/asjakohane debatt ja tark/informeeritud valimiskäitumine. Selle saavutamiseks suhtleme nii valijaga otse kui ka läbi ajakirjanike toetamise ja võimestamine, kellel keskne roll avalike debattide asjakohasuse ja kvaliteedi suunamisel ja tagamisel.  

Avaliku debati kvaliteedi tõstmiseks ja valijate informeerituse suurendamiseks peame vajalikuks tähelepanu pöörata järgmistele küsimustele: 

  • Millised teemad on üldse KOV pädevuses ja millised mitte?  
  • Millised on erinevates KOV pädevuses olevates valdkondades kõige suuremad kitsaskohad, väljakutsed, millele poliitikud/kandidaadid peaksid oma lubadustes ja tegevustes tähelepanu pöörama?  
  • Kuidas läheb minu kohalikul omavalitsusel teistega võrreldes? Kuidas erinevaid KOV elu olulisi küsimusi on teistes KOVides edukalt lahendatud? 
  • Kuidas orienteeruda valimisdebattides – kuidas tunda ära valeväited ja -lubadused? 

 

Nendele küsimustele vastuse leidmiseks loome koostöös Eesti Väitlusseltsiga ajakirjanikele ja avalikkusele kommunikatiivsed juhendmaterjalid ja teemapaberid ning viime ellu meediakampaania teles, raadios ja kirjutavas meedias.