Erinevad uuringud on näidanud, et tarbetud bürokraatlikud regulatsioonid ja protseduurid (ehk nii-nimetatud red tape) kulutavad nii indiviidide, firmade kui ka riigi enda aega ning ressursse, tõkestades tööd ja suurendades korruptsiooni riski (European Bank of Construction and Development 1999; Bardhan 1997). Projekt ,,Tarbetute bürokraatlike protseduuride vähendamine” keskendus Eesti haldusprotseduuride regulatsiooni korrastamisele ning haldusmenetluse eriosa seaduste ettevalmistamisele. Projekti viimases osas tegeleti uuringus selgunud tulemuste ja järelduste rakendamisega koostöös seadusandliku ja täidesaatva võimuga.

Projekti käigus läbi viidud analüüsist selgusid mitmed olulised järeldused. Esiteks, tarbetute regulatsioonide vähendamisega ehk nn. red tape’i probleemiga tuleb teadlikult ja süsteemselt tegeleda. Seetõttu on oluline luua avaliku halduse strateegia, et koordineeritult süsteemi ülevaatamist ja uuendamist korraldada. Uued kodanikukesked ja kasutajasõbralikud teenindusstruktuurid ja -põhimõtted on võimalik üles ehitada kiiresti tulenevalt kodanikkonna kaasatulemisest ja tehnoloogilisest arengutasemest. Kuid nende järelduste ellu viimist võivad õõnestada ja pidurdada nii ametnike, poliitikute kui ka kodanike vastumeelsus, puudulik infotehnoloogia kasutamisoskus, poliitiline ebaprofessionaalsus ning maapiirkondade mahajäämus. Siiski, analüüsi tulemused panustasid haldusmenetluse seaduse rakendamisse ning kaasaegsemate haldustehnoloogiate teadlikule ja tõhusamale juurutamisse Eesti riigiasutustes.