Kohalike omavalitsuste ja kogukondade elujõulisus ning jätkusuutlikkus sõltub omavalitsuste oskusest teha pikaajalisi ning tõhusaid investeeringuid. Oluline roll on ka riigil kui rahaliste ressursside jaotajal ning suunajal, et riigi eelarve vahendite kasutamine oleks võimalikult efektiivne. Hetkel puudub Eestis terviklik ülevaade riigi poolt toetatud kohalike omavalitsuste investeeringute mahust, struktuurist ja tõhususest. Samuti, on vahendite taotlemise ning eraldamise protseduuri- ja otsustusreeglid toetuskanalite lõikes ja aastati väga erinevad või isegi olematud. Puudub ka tehtud investeeringute järelvalve ja hindamise mehhanism. Kuid eelkõige on küsitav investeeringute kokkusobivus riiklike arengukavadega, mis muudab problemaatiliseks regionaalpoliitika tervikuna.

Uuring ,,Kohalike omavalitsuste investeeringutoetused ja finantsjuhtimine” keskendub investeeringutoetuste taotlemise, eraldamise, rakendamise ja järelvalve protsesside analüüsimisele, tuginedes järgmistele teemadele: (1) investeeringutoetused kohalikele omavalitsustele, (2) pikaajaline planeerimine ja finantsjuhtimine kohalikus omavalitsuses, ja (3) investeeringute juhtimine, lahates sotsiaalmajanduslike kriteeriumide kasutamist investeeringute hindamisel. Investeeringutoetuste ja finantsjuhtimise projekti tulemusena koostati kava keskvalitsusepoolsete investeeringutoetuste tegemiseks, keskendudes mitmeaastaste investeerimisprogrammide koostamisele ning sotsiaalmajanduslike kriteeriumide rakendamisele finantsressursside eraldamisel sektorite ning projektide raames.