„Eesti Lõimumiskava 2008 – 2013“ elluviimisse kaasati lisaks muudele institutsioonidele ka kohalikud omavalitsused. Et lõimumiskava saaks elluviidud õigeaegselt, säästlikult ja tulemuslikult, siis töötatas Praxis koostöös Geomedia ja Balti Uuringute Instituudiga välja ettepanekud, millistel juhtudel ja millisel moel tegevusi kohalikule tasandile delegeerida.

Ettepanekute väljatöötamise aluseks oli Eesti Lõimumiskava 2008-2013, selle rakendusplaani 2008-2010, seonduvate uuringute jm dokumentide analüüs koos täiendava informatsiooni kogumisega sihtrühmadelt seminaride ja fookusrühma intervjuude käigus.

Näiteid Eesti Lõimumiskava 2008-2013 muudatus- ja täiendusettepanekutest:

1. Õppetöö toetamine koolieelsetes lasteasutustes

  • Kaaluda kohalikule omavalitsusele ja/või lapsevanemale kohustust tagada kooli minevatele lastele teatud kindel eesti keele oskuse tase.
  • Võimaldada HTM poolt eraldatavat õppevara toetust ka neile eesti õppekeelega lasteaedadele, kus käivad vene kodukeelega lapsed.

2. Õppetöö toetamine üldhariduskoolides

  • Töötada välja alg- ja põhikooli eesti keele ülemineku mudel ning alustada muudatustega alates 2012. aastast, mil lõpeb gümnaasiumide üleminekuperiood.
  • Võimaldada gümnaasiumiastmel eesti keele eksami sooritamisel õpilasel valida, millisel tasemel ta eksamit sooritab (B1, B2, C1, C2). Analoogne süsteem luua ka põhikoolis.

3. Pedagoogide koolitamine

  • Laiendada riiklikult rahastatud pedagoogide koolitamise sihtrühma ka huvikoolide õpetajatega.
  • Pedagoogide ettevalmistamisel pöörata senisest oluliselt suuremat tähelepanu õppeprotsessi läbiviimisele mitmekultuurilises õpikeskkonnas.

4. Täiskasvanud uusimmigrantide lõimimine

  • Uusimmigrantide kohanemisprogrammi käivitamisel eelistada koostööd olemasoleva täiskasvanute koolituse asutustega.
  • Kohaliku omavalitsuse ülesandena näha ette uusimmigrantide registreerimine riiklikult korraldatud süsteemi.

5. Tööturuga seotud lõimumine

  • Töötukassa ja MISA koostöös tuleb suurendada erialase keeleõppe kättesaadavust ka töötavatele inimestele.
  • Kaaluda täiskasvanutele baaskeelekursuste edastamist televisioonis ning iseseisva baasõppe materjalide tasuta levitamist CD-de või muul elektroonilisel kujul.