Projekti eesmärk on teenusedisaini põhimõtete ja tööriistade tutvustamise kaudu tõsta Gruusia avalike teenuste kvaliteeti ja kasutajakesksust, et teenused vastaksid paremini lõpptarbija ootustele ning vajadustele. Disainjuhtimise põhimõtete ja tööriistade kasutamine avalike teenuste arendamisel on viimasel ajal üha populaarsemaks muutunud sotsiaalse innovatsiooni suundi avalikus halduses. Disainjuhtimist nähakse ühe vahendina, mis aitab teenuseid muuta kasutajasõbralikumaks, kättesaadavamaks ja seda senisest tõhusamal moel.

Eesmärgi saavutamiseks luuakse disainiauditi metoodika, mille alusel hinnatakse viit Gruusia avalikku teenust, et tuvastada nende kasutajakesksus, vastavus teenuse disainjuhtimise põhimõtetega ja tuua välja arendusvõimalused.

Projekti raames suunatakse Gruusia avaliku sektori esindajad tegema koostööd kohalike teenuste disaineritega ja teenuste sihtrühmadega, et tekkinud koostöökogemust, võrgustikku ja disainiauditi metoodikat oleks võimalik pärast projekti lõppu laiendada teistele teenustele ja valdkondadele.

Projekti viiakse ellu koostöös Gruusia mõttekojaga Economic Policy Research Center ja Eesti teenusedisaineritega (Ruth-Helene Melioranski ja Geroli Peedu).